Instruktori

instruktor1Instruktor u sportu je sportsko zanimanje lica koja se bave poslovima osnovne obuke u određenoj sportskoj grani ili sportsko – turističkoj aktivnosti.
Naziv zanimanja iz stava 1. ovog člana obuhvata i naziv određene sportske aktivnosti, odnosno sportsko – turističke aktivnosti (skijanje, klizanje, ples, plivanje, planinarenje, alpinizam, slobodno penjanje, orjentiring, speleologija, sportsko letenje, padobranstvo, podvodni sport, paraglajding, jedrenje, jedriličarstvo, jahanje, rafting, lov, ribolov, mauntibajking, rekreacija, joga, aerobik i sl.).
Karakteristični poslovi instruktora u sportu jesu: realizacija procesa osnovnog tehničko – taktičkog obučavanja vežbača i sportista u odnosnoj sportskoj grani, odnosno sportsko – turističkoj aktivnosti; pripremanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja; obezbeđivanje preventivnih mera bezbednosti i pružanje prve pomoći kod povreda; izvođenje programa sportskih aktivnosti sa sportistima i sl.
Zvanja u okviru zanimanja instruktora koja se mogu steći na našem Fakultetu su sportski instruktor i sportski instruktor specijalista.
Za sticanje zvanja sportski instruktor neophodno je završeno najmanje srednje obrazovanje i završen najmanje program odgovarajućeg stručnog osposobljavanja II nivoa.
Za sticanje zvanja sportski instruktor specijalista neophodno je najmanje završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa.

U skladu sa navedenim, program osposobljavanja sportskih instruktora podrazumeva realizaciju 120 a program osposobljavanja sportskih instruktora specijalista 240 nastavnih časova. Programom su planirana predavanja i polaganje ispita iz opšte i uže stručnih predmeta.

Program stručnog osposobljavanja instruktora u sportu realizuje se u neposrednoj saradnji sa nadležnim granskim savezima i obuhvata nastavu i praktičan deo iz opšte i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama sportske odgovarajuće sportske grane.

Prema Zakonu o sportu Republike Srbije (Član 27.), bez obzira na nivo, pravo na organizovanje stručnog osposobljavanja imaju isključivo akreditovane visokoškolske institucije u oblasti sporta (fakulteti ili visoke škole). Samo u izuzetnim prilikama, kada zainteresovane visokoškolske institucije nemaju kompetentan nastavni kadar, ili za to nisu zainteresovane, poslove stručnog osposobljavanja delimično mogu realizovati i granski sportski savezi koji su priznati od strane republičkog ministarstva nadležnog za sport, ali i tada uz obaveznu saradnju sa akreditovanom visokoškolskom ustanovom. Nosioci stručnog osposobljavanja, koje je tokom poslednjih godina u zemljama evropske unije postalo dominantan oblik edukacije stručnjaka u sportu, su dakle – visokoškolske ustanove (kakva je i naš tims.).

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Nastava se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano preko granskih saveza, moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.

Kompletna cena stručnog osposobljavanja je 390 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). U navedenu cenu je uključena teorijska i praktična nastava, konsultacije, ispiti, vođenje evidencije u skladu sa zakonskim propisima, građa za pripremu ispita u elektronskoj formi i izdavanje sertifikata. Navedeni iznos može se uplatiti u 4 rate. Kada fakultet realizuje samo opšti deo, fakultetu se uplaćuje 190 evra, u dve rate, a savez samostalno određuje i naplaćuje užestručni deo.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u neophodno je da podnese elektronsku prijavu i do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu. Svim polaznicima koji su na matičnoj višoj ili visokoj školi položili ispit iz nekog od predviđenih predmeta, i o tome dostave odgovarajuće uverenje, cena će se umanjiti za 25 evra po predmetu. Ako se priznaje više od tri predmeta, cena će se umanjiti za 20 evra po predmetu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone: 021 530 633 i 021 530 231.

qqqqqqqa