Instruktori

instruktor1Instruktor u sportu je sportsko zanimanje lica koja se bave poslovima osnovne obuke u određenoj sportskoj grani ili sportsko – turističkoj aktivnosti.
Naziv zanimanja iz stava 1. ovog člana obuhvata i naziv određene sportske aktivnosti, odnosno sportsko – turističke aktivnosti (skijanje, klizanje, ples, plivanje, planinarenje, alpinizam, slobodno penjanje, orjentiring, speleologija, sportsko letenje, padobranstvo, podvodni sport, paraglajding, jedrenje, jedriličarstvo, jahanje, rafting, lov, ribolov, mauntibajking, joga i sl.).

Karakteristični poslovi instruktora u sportu jesu: realizacija procesa osnovnog tehničko – taktičkog obučavanja vežbača i sportista u odnosnoj sportskoj grani, odnosno sportsko – turističkoj aktivnosti; pripremanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja; obezbeđivanje preventivnih mera bezbednosti i pružanje prve pomoći kod povreda; izvođenje programa sportskih aktivnosti sa sportistima i sl. Zvanja u okviru zanimanja instruktora koja se mogu steći na našem Fakultetu su sportski instruktor i sportski instruktor specijalista. Za sticanje zvanja sportski instruktor neophodno je završeno najmanje srednje obrazovanje i završen najmanje program odgovarajućeg stručnog osposobljavanja II nivoa. Za sticanje zvanja sportski instruktor specijalista neophodno je najmanje završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa.

U skladu sa navedenim, program osposobljavanja sportskih instruktora podrazumeva realizaciju 120, a program osposobljavanja sportskih instruktora specijalista 240 nastavnih časova. Programom su planirana predavanja i polaganje ispita iz opšte i užestručnih predmeta.

Program stručnog osposobljavanja instruktora u sportu realizuje se u neposrednoj saradnji sa nadležnim granskim savezima i obuhvata nastavu i praktičan deo iz opšte i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama sportske odgovarajuće sportske grane.

Prema Zakonu o sportu Republike Srbije (Član 28. i 29.), poslovima stručnog osposobljavanja mogu se baviti akreditovane visokoškolske ustanove (kakav je i naš tims.) u skladu sa zakonom kojim se uređuje delatnost visokog obrazovanja i zakonom o sportu, kao i zavodi za sport i medicinu sporta, ali samo u saradnji sa visokoškolskim ustanovama. Samo u izuzetnim prilikama, kada zainteresovane visokoškolske institucije nemaju kompetentan nastavni kadar, ili za to nisu zainteresovane, poslove stručnog osposobljavanja delimično mogu realizovati i granski sportski savezi, koji su priznati od strane republičkog ministarstva nadležnog za sport, ali i tada uz obaveznu saradnju sa akreditovanom visokoškolskom ustanovom. Nosioci stručnog osposobljavanja, koje je tokom poslednjih godina u zemljama evropske unije postalo dominantan oblik edukacije stručnjaka u sportu, su dakle – visokoškolske ustanove.

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Nastava se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano preko granskih saveza, moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.

Imajući u vidu specifičnosti sportskih grana u kojima se stiče zvanje instruktora, fakultet realizuje opšti, a odgovarajući savezi uže stručni deo. Cena opšteg dela, koja se uplaćuje fakultetu, iznosi 190 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). U navedenu cenu je uključena teorijska nastava, konsultacije, ispiti, vođenje evidencije u skladu sa zakonskim propisima, građa za pripremu ispita u elektronskoj formi i izdavanje sertifikata. Navedeni iznos može se uplatiti u 2 rate.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u neophodno je da se lično prijavi ili podnese elektronsku prijavu i do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu. Svim polaznicima koji su na matičnoj višoj ili visokoj školi položili ispit iz nekog od predviđenih predmeta, i o tome dostave odgovarajuće uverenje, cena će se umanjiti za 20 evra po predmetu.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530633, 021 530231 i 063 256624.

qqqqqqqa