Organizatori rekreacije u sportu

baloniOOrganizator rekreacije u sportu je zanimanje lica koja realizuju poslove koji se karakterišu usmerenjem procesa vežbanja i sportskih aktivnosti na relaksacione efekte i širim dijapazonom promenjenih aktivnosti u odnosu na instruktore u sportu.

Naziv zanimanja iz prethodnog stava može da obuhvata i usmerenost na poseban segment (animacija, akvarobik, velnes, Spa itd.).

Karakteristični poslovi organizatora rekreacije u sportu jesu: izvođenje programa rekreativnog vežbanja sa pojedincima i grupama vežbača; sprovođenje podučavanja sportista rekreativaca; animacije i organizacije grupa i pojedinaca za rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima; pripremanje vežbača za manifestacije i rekreativna takmičenja; pripremanje sportsko – rekreativnih izleta, logorovanja, zimovanja i slično; obezbeđivanje preventivnih mera sigurnosti i pružanje prve pomoći kod povreda; kontrola fizičkih sposobnosti vežbača; planiranje, analiza i korekcija programa vežbanja i rekreativnih sportskih aktivnosti; organizovanje i vođenje rekreativnih manifestacija i rekreativnih takmičenja; obezbeđenje materijalno tehničkih uslova za izvođenje rekreativnih aktivnosti; upućivanje sportista rekreativaca na pravilan izbor sportske opreme i rekvizita; upoznavanje sportista rekreativaca sa specifičnim terenima, trasama, poligonima; realizacija velnes, SPA i sličnih programa.

Program osposobljavanja organizatora rekreacije u sportu podrazumeva realizaciju nastave iz opštih i užestručnih predmeta sa fondom od 240 časova i sticanje zvanja sportsko – rekreativni voditelj. Program je namenjen svim zainteresovanim kandidatima, a uslov za upis je završena najmanje srednja škola.

Program stručnog osposobljavanja sportsko rekreativnih voditelja realizuju se u neposrednoj saradnji sa nadležnim granskim savezima i organizacijama koje se bave realizacijom sportsko rekreativnih programa i obuhvata nastavu i praktičan deo iz opštih i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama sportske rekreacije.
Prema Zakonu o sportu Republike Srbije (Član 28. i 29.), poslovima stručnog osposobljavanja mogu se baviti akreditovane visokoškolske ustanove (kakav je i naš tims.) u skladu sa zakonom kojim se uređuje delatnost visokog obrazovanja i zakonom o sportu, kao i zavodi za sport i medicinu sporta, ali samo u saradnji sa visokoškolskim ustanovama. Samo u izuzetnim prilikama, kada zainteresovane visokoškolske institucije nemaju kompetentan nastavni kadar, ili za to nisu zainteresovane, poslove stručnog osposobljavanja delimično mogu realizovati i granski sportski savezi, koji su priznati od strane republičkog ministarstva nadležnog za sport, ali i tada uz obaveznu saradnju sa akreditovanom visokoškolskom ustanovom. Nosioci stručnog osposobljavanja, koje je tokom poslednjih godina u zemljama evropske unije postalo dominantan oblik edukacije stručnjaka u sportu, su dakle – visokoškolske ustanove.

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Nastava se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano preko saveza, moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.
Kompletna cena stručnog osposobljavanja je 300 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) i može se uplatiti u 4 rate. U navedenu cenu je uključena teorijska i praktična nastava, konsultacije, ispiti, vođenje evidencije u skladu sa zakonskim propisima, građa za pripremu ispita u elektronskoj formi i izdavanje sertifikata.
Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u neophodno je da se lično prijavi ili podnese elektronsku prijavu i do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu. Svim polaznicima koji su na matičnoj višoj ili visokoj školi položili ispit iz nekog od predviđenih predmeta, i o tome dostave odgovarajuće uverenje, cena će se umanjiti za 20 evra po predmetu.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530633, 021 530231 i 063 256624.

rekreacija