Organizatori rekreacije u sportu

baloniOrganizator rekreacije u sportu je zanimanje lica koja realizuju poslove koji se karakterišu usmerenjem procesa vežbanja i sportskih aktivnosti na relaksacione efekte i širim dijapazonom promenjenih aktivnosti u odnosu na instruktore u sportu.

Naziv zanimanja iz prethodnog stava može da obuhvata i usmerenost na poseban segment (animacija, aerobik, joga itd.).

Karakteristični poslovi organizatora rekreacije u sportu jesu: izvođenje programa rekreativnog vežbanja sa pojedincima i grupama vežbača; sprovođenje podučavanja sportista rekreativaca; animacije i organizacije grupa i pojedinaca za rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima; pripremanje vežbača za manifestacije i rekreativna takmičenja; pripremanje sportsko – rekreativnih izleta, logorovanja, zimovanja i slično; obezbeđivanje preventivnih mera sigurnosti i pružanje prve pomoći kod povreda; kontrola fizičkih sposobnosti vežbača; planiranje, analiza i korekcija programa vežbanja i rekreativnih sportskih aktivnosti; organizovanje i vođenje rekreativnih manifestacija i rekreativnih takmičenja; obezbeđenje materijalno tehničkih uslova za izvođenje rekreativnih aktivnosti; upućivanje sportista rekreativaca na pravilan izbor sportske opreme i rekvizita; upoznavanje sportista rekreativaca sa specifičnim terenima, trasama, poligonima; realizacija velnes, SPA i sličnih programa.

Program osposobljavanja organizatora rekreacije u sportu podrazumeva realizaciju nastave iz opštih i užestručnih predmeta sa fondom od 240 časova i sticanje zvanja sportsko – rekreativni voditelj. Program je namenjen svim zainteresovanim kandidatima, a uslov za upis je završena najmanje srednja škola.

Program stručnog osposobljavanja sportsko rekreativnih voditelja realizuju se u neposrednoj saradnji sa nadležnim granskim savezima i obuhvata nastavu i praktičan deo iz opšte i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama sportske rekreacije.
Prema Zakonu o sportu Republike Srbije (Član 27.), bez obzira na nivo, pravo na organizovanje stručnog osposobljavanja imaju isključivo akreditovane visokoškolske institucije u oblasti sporta (fakulteti ili visoke škole). Samo u izuzetnim prilikama, kada zainteresovane visokoškolske institucije nemaju kompetentan nastavni kadar, ili za to nisu zainteresovane, poslove stručnog osposobljavanja delimično mogu realizovati i granski sportski savezi koji su priznati od strane republičkog ministarstva nadležnog za sport, ali i tada uz obaveznu saradnju sa akreditovanom visokoškolskom ustanovom. Nosioci stručnog osposobljavanja, koje je tokom poslednjih godina u zemljama evropske unije postalo dominantan oblik edukacije stručnjaka u sportu, su dakle – visokoškolske ustanove (kakva je i naš tims.).

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Nastava se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano preko granskih saveza, moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.
Kompletna cena stručnog osposobljavanja je 390 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) i može se uplatiti u 4 rate. U navedenu cenu je uključena teorijska i praktična nastava, konsultacije, ispiti, vođenje evidencije u skladu sa zakonskim propisima, građa za pripremu ispita u elektronskoj formi i izdavanje sertifikata.
Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u neophodno je da podnese elektronsku prijavu i do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu. Svim polaznicima koji su na matičnoj višoj ili visokoj školi položili ispit iz nekog od predviđenih predmeta, i o tome dostave odgovarajuće uverenje, cena će se umanjiti za 25 evra po predmetu. Ako se priznaje više od tri predmeta, cena će se umanjiti za 20 evra po predmetu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone: 021 530 633 i 021 530 231.

rekreacija