Sportski menadžeri

Sportski menadžeri

Menadžer u sportu je zanimanje lica koja se bave rukovodećim poslovima u organizacijama u oblasti sporta, odnosno poslovima upravljanja, organizovanja, koordinacije, planiranja i kontrole rada organizacije u oblasti sporta i fizičkih lica zaposlenih, angažovanih ili učlanjenih u organizaciju u oblasti sporta.

Karakteristični poslovi zanimanja menadžer u sportu jesu: organizovanje utakmica, susreta i takmičenja; organizovanje sistema takmičenja i učestvovanje u realizaciji sistema takmičenja; planiranje korišćenja objekata i kontrola njegovog izvršenja; pripremanje programa i projekata u oblasti sporta i kontrola njihovog izvršenja; pripremanje sastanaka stručnih organa i organa upravljanja; nadzor nad internom dokumentacijom; interno informisanje članova o radu organizacije u oblasti sporta i informisanje trećih zainteresovanih lica; marketinške aktivnosti; propagandne aktivnosti; saradnja unutar i između organizacija u oblasti sporta u zemlji i inostranstvu; vođenje poslovanja; sklapanje ugovora; sprovođenje odluka upravnih i stručnih organa organizacije u oblasti sporta.

Zvanje u okviru zanimanja menadžer u sportu jeste: Operativni sportski menadžer.

Za sticanje zvanja operativni sportski menadžer neophodni su sledeći uslovi:
1) završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa;

2) završeno više ili visoko obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja II nivoa.

Program stručnog osposobljavanja operativnih sportskih menadžera obuhvata nastavu iz opštih i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama prakse. Analize pokazuju da danas u Srbiji većina sportskih menadžera nema potreban nivo stručne osposobljenosti ili pravo na rad ostvaruje upravo na osnovu sertifikata stečenih kroz neformalnu edukaciju, putem stručnog osposobljavanja. Nosioci stručnog osposobljavanja, koje je tokom poslednjih godina u zemljama evropske unije postalo dominantan oblik edukacije stručnjaka u sportu, su visokoškolske ustanove (kakva je i naš tims.).

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Sa nastavom se kreće kada se prijavi dovoljan broj kandidata neophodnih za formiranje optimalne grupe. Nastava se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko nadležnog granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.

U programu osposobljavanja operativnih sportskih menadžera Fakultet samostalno realizuje kompletnu nastavu po ceni od 350 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) za polaznike III nivoa (polaznici sa završenom srednjom školom) odnosno 240 evra za polaznike II nivoa (polaznici sa završenom visokom ili višom stručnom spremom). U cenu je uključena nastava, konsultacije, ispiti, vođenje evidencije koju je propisalo Ministarstvo sporta, građa za pripremu ispita u elektronskoj formi i izdavanje sertifikata.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u neophodno je da popuni i pošalje elektronsku prijavu i do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu koja iznosi 150 odnosno 120 evra. Ostatak se može platiti u tri rate.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530633, 021 530231 i 063 56624.

menadžeri