O nama

Fakultet za sport i turizam – tims. iz Novog Sada osnovan je 2004. godine kao samostalna visokoškolska ustanova čiji su osnivači privatna lica. Fakultet je u sastavu Univerziteta Educons iz Novog Sada. Fakultet, kao i svi studijski programi, akreditovan je kao naučna institucija sa dozvolom za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Pored toga izdata je i radna dozvola od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata, kao jedan od prvih privatnih fakulteta sa takvim statusom.

Osnovne vrednosti tims.a su usmerenost ka praksi, preduzetnički duh, interaktivna nastava i rad u malim grupama, naučna utemeljenost saznanja i okrenutost savremenim dostignućima teorije i prakse.

Sedište fakulteta je u Novom Sadu, na adresi Radnička 30a, u prostorijama u vlasništvu fakulteta sa ukupno 1491 m2. Trenutno na fakultetu studira oko 500 studenata na sva tri nivoa studija. Do sada, na fakultetu je diplomiralo preko 980 studenata na osnovnim studijama, magistriralo 34 i doktoriralo 32 studenata.

Misija tims.a je da bude mesto susreta i razmene ideja iz oblasti sporta, turizma, aktivnog i kreativnog korišćenja slobodnog vremena u cilju poboljšanja kvaliteta življenja. Koncipiran kao akademska ustanova visokog obrazovanja, Fakultet za sport i turizam je akreditovan za sprovođenje osam studijskih programa, tri u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, tri u oblasti menadžmenta i biznisa u turizmu i dva u oblasti psihologije. Svi programi su akreditovani u polju društveno-humanističkih nauka. Kurikulumi su generalno koncipirani tako da se osnovni nivo završava nakon četiri godine studija, diplomski master nivo traje jednu godinu i doktorske studije tri.

Na studijskom programu fizičkog vaspitanja i sporta stiču se sledeća zvanja:
• na osnovnom nivou akademskog obrazovanja, prema nomenklaturi zanimanja stiče se zvanje: diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta;
• na master studiju se stiče se zvanje – master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;
• na doktorskim studijama iz sporta stiče se zvanje – doktor nauka fizičkog vaspitanja sporta i kineziterapije.

Na studijskom programu menadžment i biznis u turizmu stiču se sledeća zvanja:
• na osnovnim akademskim studijama stiče se zvanje – diplomirani menadžer;
• na master studiju – master menadžer;

• na doktorskim studijama iz turizma stiče se zvanje – doktor nauka menadžmenta i biznisa.

Na studijskom programu psihologija stiču se sledeća zvanja:
• na osnovnom nivou akademskog obrazovanja, prema nomenklaturi zanimanja stiče se zvanje: diplomirani psiholog;
• na master studiju se stiče se zvanje – master psiholog;

Na Fakultetu je zaposleno ukupno 39 nastavnika i 20 saradnika (od toga 21 nastavnik sa punim radnim vremenom i 12 saradnika sa punim radnim vremenom), kao i 9 zaposlenih van nastave.

Na tims.u funkcioniše nekoliko specijalizovanih centara od kojih su najznačajniji: Centar za funkcionalnu dijagnostiku tims.lab, Centar za animaciju i Centar za konsalting u turizmu.

Na fakultetu se sprovode aktivnosti naučno-istraživačkih projekata kako u oblasti sporta tako i u oblasti turizma. Nastavnici i saradnici doprinose afirmaciji fakulteta ličnim naučnim razvojem i sticanjem kompetencija (pisanjem naučno-istraživačkih radova i vođenjem i učešćem u projektima). U oblasti turizma, naučno-istraživački rad se sprovodi u oblastima: velnes, banjski turizam, aktivnosti osoba trećeg doba, lokalni i regionalni razvoj iz ugla kvaliteta življenja, i savremeni upravljački informacioni sistemi. U oblasti sporta, sprovode se naučna istraživanja poboljšanja kvaliteta življenja školske, srednjoškolske i studentske populacije. Fokus je na rekreaciji i korišćenju slobodnog vremena u eri progresije oboljevanja mlade populacije u ovom uzrastu kao posledica nebavljenja fizičkim aktivnostima i lošom ishranom. Pored toga, fokus istraživanja je osavremenjavanje treninga u sportskim delatnostima kao što su plivanje, futbal, košarka, rukomet, odbojka i sve druge poznatije kolektivne i individualne sportske i takmičarske aktivnosti radi postizanja maksimalnih sportskih rezultata bez ugrožavanja zdravlja.

Osnovni zadaci Fakulteta za sport i turizam, članice Univerziteta Edukons su:

 • Održavanje visokog nivoa i fleksibilnosti osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija iz oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i turizma, po međunarodnim standardima koji prate evropske kriterijume i inicijative;
 • Osavremenjivanje aktuelnih i uvođenje novih studijskih programa, kao i posebnih programa celoživotnog učenja i permanentnog usavršavanja, u skladu sa potrebama društva za određenim kadrovima;
 • Izvođenje naučnoistraživačkih projekata, samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama iz zemlјe i inostranstva;
 • Primena razvijenih rešenja u praksi;
 • Razvijanje izdavačke delatnosti štampanih i elektronskih publikacija;
 • Pružanje usluga drugim korisnicima u skladu sa registrovanom i akreditovanom delatnošću Fakulteta.

Dosadašnja realizacija zadataka i ostvareni rezultati ukazuju na društvenu opravdanost postojanja Fakulteta, određuju opšti pravac njegove delatnosti i osnova su za prepoznavanje prioriteta u budućnosti. To se najbolјe vidi iz vizije Fakulteta da, kao ravnopravni partner u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, dostigne najviše nivoe kvaliteta. Osnovni zadaci usvojeni su od organa upravlјanja i objavlјeni su na sajtu Fakulteta.

Cilјevi Fakulteta proizilaze iz ovih zadataka, a određuju konkretne rezultate koje Fakultet teži da ostvari i predstavlјaju osnovu za kontrolu rada. Glavni cilјevi Fakulteta su:

 • Stalno unapređenje procesa rada, prvenstveno obrazovnog i naučnoistraživačkog procesa (praćenjem inovacija u metodologiji, metodici i didaktici);
 • Obezbeđivanje svih neophodnih uslova za realizaciju obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti;
 • Neprekidno i sistematsko unapređenje kvaliteta studijskih programa u skladu sa najnovijim dostignućima u nauci i razvojem obrazovnog procesa, kao i zahtevima i potrebama društva;
 • Sticanje i prenošenje savremenih znanja iz oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i turizma;
 • Sticanje znanja i veština (kompetencija) koje će studentima i svim zainteresovanim stranama omogućiti efektivnu i efikasnu integraciju u savremene naučne, privredne i društvene tokove;
 • Omogućavanje mobilnosti studenata u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
 • Stalna obuka, naučno i stručno usavršavanje zaposlenih;
 • Stalno unapređivanje sistema upravlјanja kvalitetom;
 • Podsticanje marlјivosti, kreativnosti i inovativnosti zaposlenih;
 • Unapređenje interne i eksterne komunikacije na svim nivoima.