Psihologija

Osnovne akademske studije Sportske psihologije se izvode tokom četiri akademske godine (8 semestara), u ukupnom broju od 240 ESPB bodova. Sadržaj studijskog programa pokriva sve relevantne oblasti i kompatibilan je sa drugim akreditovanim programima psihologije, sa posebnim akcentom na edukaciju iz Sportske psihologije. Akademsko zvanje Diplomirani psiholog omogućava zapošljavanje na svim radnim mestima gde je takav obrazovni profil predviđen.

Plan osnovnih akademskih studija Sportske psihologije obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti obuhvataju one oblasti koje su temeljne za razumevanje osnovnih teorijskih pretpostavki i sistema na kojima se zasniva savremena psihologija, kao što su predmeti iz oblasti opšte psihologije, metodologije naučnog istraživanja i statističkih metoda, fizioloških osnova psihičkog života, razvojne psihologije, psihologije ličnosti, socijalne psihologije kao i osnovnih oblasti primenjene psihologije.

Osnovna znanja i veštine student stiče kako kroz interaktivnu nastavu, samostalno učenje i seminare, u računarskoj učionici, tako i kroz rad u psihološkoj praksi u oblastima koje pokriva program studija.

Student koji je započeo osnovne akademske studije iz oblasti psihologije po akreditovanom programu na nekom drugom fakultetu, može da se upiše na odgovarajuću godinu studija na Fakultetu za sport i turizam, studijski program Sportska psihologija. Odluku o priznavanju ispita donosi Dekan, na predlog predmetnih nastavnika.

U slučaju da student želi da sa nekog drugog (nesrodnog) akreditovanog studijskog programa, pređe na studijski program osnovnih akademskih studija Sportske psihologije, u obavezi je da polaže prijemni ispit. Odluku o priznavanju pojedinih ispita koje je student položio na drugom studijskom programu, donosi Dekan, na predlog predmetnih nastavnika.

1. godina

Kognitivna psihologija
Fiziologija
Primenjena informatika
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Sociologija
Pedagogija
Biološka antropologija
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Engleski jezik 1
Nemački jezik 1
Italijanski jezik 1
Humana genetika
Psihologija motivacije i emocija
Metodologija naučnih istraživanja
Statistika
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 3)
Engleski jezik 2
Nemački jezik 2
Italijanski jezik 2

2. godina

Psihologija učenja
Psihometrija
Razvojna psihologija
Psihologija ličnosti
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 3)
Engleski jezik 3
Nemački jezik 3
Italijanski jezik 3
Socijalna psihologija
Mentalno zdravlje
Osnovi psihopatologije
Blok izbornih predmeta 5 (bira se 1 od 3)
Engleski jezik 4
Nemački jezik 4
Italijanski jezik 4
Blok izbornih predmeta 6 (bira se 1 od 3)
Upravljanje procesima komunikacije sa potrošačima
Tržišno komuniciranje
Teorija i programiranje animacije

3. godina

Psihologija odraslog doba i starenja
Pedagoška psihologija
Socijalna patologija
Organizacijska psihologija
Blok izbornih predmeta 7 (bira se 1 od 3)
Andragogija
Sociologija kulture i umetnosti
Antropomotorika
Osnovi kliničke psihologije
Osnovi psihoterapije i savetovanja
Praktikum iz pedagoške psihologije
Politička psihologija
Blok izbornih predmeta 8 (bira se 1 od 3)
Didaktika
Principi održivog razvoja
Komunikologija

4. godina

Zdravstvena psihologija
Psihodijagnostika
Upravljanje ljudskim resursima
Škole i pravci u psihologiji
Blok izbornih predmeta 9 (bira se 1 od 3)
Kineziologija
Neuropsihologija
Psihologija kriminaliteta
Kognitivna terapija
Psihološke intervencije u razvojnom dobu
Psihologija hendikepiranih
Psihologija marketinga
Blok izbornih predmeta 10 (bira se 1 od 3)
Liderstvo i personalni menadžment
Klinički praktikum
Psihološke intervencije u sportu
Diplomski ispit

Kompetencije

Po završetku osnovnih akademskih studija sportske psihologije očekuje se da student pokaže sveobuhvatno znanje i razumevanje predmeta, osnovnih metoda, razvoja i aktuelnog statusa psihologije kao nauke i struke, razumevanje psiholoških pojmova i širih i užih teorijskih sistema, poznavanje osnovnih metoda naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja, poznavanje pravila konstrukcije i evaluacije psiholoških mernih instrumenata, detaljno poznavanje statističkih procedura i razumevanje uloge statistike u psihologiji, sveobuhvatno poznavanje i razumevanje principa i faktora psihičkog razvoja čoveka, kao i poznavanje tipičnih oblasti primenjenih grana psihologije (posebno psihologije sporta) i njihovog odnosa sa psihologijom kao naukom.

Od diplomiranog studenta se očekuje i da bude sposoban da samostalno analizira i komparira različite teorijske sisteme i modele, da razume i adekvatno i koherentno interpretira rezultate istraživanja objavljenih u stručnoj literaturi, da samostalno prati i evaluira svoj rad, da formira etički sud o pojavama kojima se bavi u skladu sa opštim moralnim principima i etičkim kodeksom struke, da samostalno zadaje, ocenjuje i interpretira rezultate dobijene psihološkim testiranjem klijenata, da sprovodi savetodavne intervencije i pruža podršku održavanju i unapređivanju psihološkog blagostanja, kao i da prepoznaje potrebu za kontinuiranom edukacijom i da ostvaruje timsku komunikaciju.

Od studenta se nakon završetka osnovnih studija sportske psihologije očekuje da bude sposoban da samostalno analizira probleme, pojave i zadatke iz različitih psihološko-teorijskih perspektiva, da samostalno primenjuje statističke procedure u oblasti humanističkih nauka i društvenih delatnosti, da učestvuje u projektovanju i realizaciji različitih psiho-socijalnih programa kao i da samostalno obavlja delatnosti iz psihološke struke, sa izuzetkom rada u nastavi.
Takođe, od studenta se očekuje da bude sposoban da primenjuje i interpretira psihodijagnostički instrumentarijum u svrhe selekcije, procene radne efikasnosti, objašnjenja dinamike ponašanja u svim oblastima primenjene psihologije: razvojno-pedagoškoj, industrijsko-organizacijskoj, kliničkoj, kao i sportskoj psihologiji.