Turizam

Ove godine, milijardu turista napustiće svoje mesto stanovanja i uputiti se u avanturu širom sveta. Hiljade i hiljade hotela, avio kompanija, zabavnih parkova, turističkih agencija, muzeja i sportskih, rekreativnih i velnes centara kod nas i u svetu trudiće se da na najbolji način preveze, ugosti i ponudi nezaboravan doživljaj svojim gostima. Za to su im potrebni mladi, kreativni, dinamični ljudi, ljudi spremni na izazove, putovanja, fleksibilno radno vreme i drugačiji radni ambijent. Da li ste to vi?

Naš cilj je pre svega da vas pripremimo za što brže i uspešnije uključivanje u praksu turizma i čitav niz srodnih oblasti. Nastavu realizuje pretežno mlad i sručan kadar uz upotrebu najsavremenijih nastavnih metoda: interaktivna predavanja i vežbe, rad na računarima, aktuelna literatura, seminari i radionice.

Zaposlenje nakon studija

Nakon završenih studija turizma postoji veliki broj karijernih opcija koje vas očekuju u rastućem sektoru turizma i hotelijerstva. Ovde vam predstavljamo samo neke od njih:

 • Menadžeri ili direktori malih preduzeća u turizmu: agencija (putničkih, saobraćajnih, konsalting u turizmu…) ili manjih smeštajnih objekata (porodični pansioni, kampovi, moteli, salaši…);
 • Menadžeri drugih uslužnih preduzeća komplementarnih turizmu kao što su umetničke i zanatske radionice, prerada i pakovanje proizvoda u “suvenire” i druge;
 • Zaposleni u destinacijskim organizacijama, klasterima, asocijacijama i državnim službama koje se bave razvojem turizma;
 • Programeri i promoteri usluga u receptivnom seoskom, vinskom, kulturnom, eko, sportskom, ili etno turizmu;
 • Programeri aktivnosti slobodnog vremena u turističkim objektima i prirodi – u hotelima, kampovima, salašima, na obalama reka, jezera, u planinskim prostorima, na biciklističkim i nautičkim koridorima, u nacionalnim parkovima;
 • Rukovodilac istraživačko-razvojnih poslova u javnom sektoru i turističkoj industriji;
 • Planeri i programeri usluga iz oblasti kulture, zabave, događaja, proslava, performansa u turističkim objektima, na turističkim destinacijama;
 • Vodiči i animatori u kulturnom, zabavnom i rekreativnom turizmu.

10 razloga zašto da studirate turizam na tims.u

 1. Akreditovan i priznat studijski program sa višegodišnjim iskustvom.
 2. Savremene nastavne metode usmerene ka usvajanju praktičnih znanja i razvoju veština i sposobnosti.
 3. Rad u malim grupama omogućava interakciju, dobru komunikaciju sa predavačima i visok kvalitet studija.
 4. Kontakt sa praksom i gostovanja stručnjaka iz vodećih turističkih preduzeća.
 5. Ljubazan tim studentske službe koji će vas pratiti od upisa do dodele diplome.
 6. Visoke ocene studenata u svim oblastima funkcionisanja fakulteta koje pokazuju našu usmerenost ka studentima.
 7. Organizovane višednevne posete i terenske vežbe u zemlji i inostranstvu na svim godinama studija.
 8. Bogato opremljen i kvalitetno uređen prostor obezbeđuje vrhunsku radnu atmosferu.
 9. Mogućnost odabira nekoliko nivoa studija (od 4 do 8 godina) u skladu sa vašim potrebama.
 10. Dodatne vannastavne aktivnosti koje obogaćuju vaš studentski život.

1. godina

Osnove turizma
Sociologija
Osnove ekonomije
Engleski jezik 1
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Italijanski jezik 1
Nemački jezik 1
Španski jezik 1
Primenjena informatika
Resursi u turizmu
Osnove menadžmenta
Engleski jezik 2
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Italijanski jezik 2
Nemački jezik 2
Španski jezik 2
Socijalna psihologija

2. godina

Agencijsko poslovanje
Principi marketinga
Pravo i etika
Engleski jezik 3
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 3)
Italijanski jezik 3
Nemački jezik 3
Španski jezik 3
Kvantitativne metode
Komunikologija
Engleski jezik 4
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 3)
Italijanski jezik 4
Nemački jezik 4
Španski jezik 4
Principi održivog razvoja
Finansije sa računovodstvom

3. godina

Engleski jezik 5
Blok izbornih predmeta 5 (bira se 1 od 4)
Planiranje događaja
Vežbanje i zdravlјe
Ruralni razvoj
Sociologija kulture i umetnosti
Kreiranje i razvoj usluga
Turistička destinacija
Blok izbornih predmeta 6 (bira se 1 od 3)
Preduzetništvo
Saobraćaj i turizam
E-biznis
Engleski jezik 6
Blok izbornih predmeta 7 (bira se 1 od 4)
Teorija i programiranje animacije
Tržišno komuniciranje
Upravlјanje procesima komunikacije sa potrošačima
Ponašanje potrošača
Ugostitelјstvo
Blok izbornih predmeta 8 (bira se 1 od 5)
Produkcija događaja
Aktivnosti u prirodi
Teorija i praksa velnesa
Komplementarni sektori u turizmu
Istorija kulture i umetnosti
Terenske vežbe turizam 1

4. godina

Lokalni razvoj
Blok izbornih predmeta 9 (bira se 1 od 3)
Menadžment lјudskih resursa
Liderstvo i personalni menadžment
Krizni menadžment
Blok izbornih predmeta 10 (bira se 1 od 4)
Marketing događaja
Rekreativni i velnes prostori
Porodični biznis
Menadžment u kulturi
Engleski jezik 7
Turističke destinacije sveta
Tematski turizam
Blok izbornih predmeta 11 (bira se 1 od 4)
Razvoj publike
Sportski događaji
Proizvodi ruralnih prostora u turizmu
Velnes programi
Engleski jezik 8
Terenske vežbe turizam 2
Diplomski rad

Savladavanjem programa osnovnih akademskih studija, studenti stiču sledeće opšte kompetencije:

 • Poznavanje i razumevanje naučne i stručne utemeljenosti znanja sa područja menadžmenta i biznisa
 • Vladanje znanjima s područja ekonomije, menadžmenta, marketinga, informatike, prava, etike i njihovo povezivanje u cilju donošenja pravovremenih i optimalnih poslovnih odluka,
 • Sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja kao i posledice određenih pojava na području menadžmenta,
 • Osposobljenost za samostalan stručni rad i donošenje pravovremenih i optimalnih poslovnih odluka,
 • Savladane istraživačke metode i postupci menadžmenta u užoj oblasti specijalizacije,
 • Osposobljen da uočava i vrednuje intersektorsko povezivanje turizma i drugih privrednih grana i komplementarnih usluga,
 • Usvojio je ključna znanja o turizmu kao kompleksnom fenomenu savremenog doba i heterogenim aspektima i ciljevima njegovog razvoja,
 • Osposobio se za percepciju i razumevanje suštinskih pitanja, veza i zakonomernosti međuodnosa turizma i ekonomske, prirodno-ekološke i socio-kulturne sredine,
 • Osposobljen je da adekvatno vrednuje ekonomske, socio-kulturne, ekološke i psihološke faktore pri donošenju odluka o planovima i projektima razvoja turizma.

Na temelju opštih kompetencija, studenti stiču i sledeće predmetno specifične kompetencije:

 • Sposobnost iniciranja i rešavanja konkretnih poslovnih i stručnih problema, primenom potvrđenih metoda i postupaka u užoj oblasti,
 • Razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja s područja ekonomije i menadžmenta u planiranju, vođenju, organizovanju i kontroli jednostavnijih poslovnih procesa uopšte i u užoj oblasti,
 • Osposobljenost za primenu informacionih tehnologija u analizi rezultata poslovanja i donošenju pravovremenih i optimalnih poslovnih odluka,
 • Raspolaže bitnim znanjima o potrebi zasnivanja celokupnog turističkog privređivanja na principima i smernicama održivog razvoja, čime će se dugoročno zadovoljavati potrebe turista i subjekata koji pružaju usluge u turizmu,
 • Osposobljen je za korišćenje različitih metoda istraživanja teorije i prakse menadžmenta, menadžmenta uslužnih preduzeća i procesa i turističkog razvoja: matematičko-statističke, deskriptivno-eksplikativne i empirijsko-normativne metode, anketna ispitivanja i dr.