Master studije primenjene psihologije

Opis

Master akademske studije primenjene psihologije (sportska, medicinska i forenzička psihologija) se izvode tokom jedne akademske godine. Ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi je 60. Student koji završi ovaj studijski program stiče naziv: Master psiholog.

Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu master akademskih studija treba da ima završene osnovne akademske studije psihologije po akreditovanom studijskom programu.

Tokom prvog semestra master studija student polaže tri obavezna predmeta koji mu pružaju napredna znanja koja ga osposobljavaju za naučno istraživanje, za rad u praksi i u nastavi psihologije, kao i dva izborna predmeta u kojima stiče specifična znanja, pri čemu ima mogućnost izbora između tri oblasti primenjene psihologije – sporstke, medicinske i forenzičke psihologije. Tokom drugog semestra, student radi master rad.

Nije predviđen izbor predmeta sa drugih studijskih programa.

Osnovna znanja i veštine student stiče kako kroz interaktivnu nastavu, samostalno učenje, grupni rad i seminare, tako i kroz rad u računarskoj učionici, kao i kroz praktičan rad na terenu pod supervizijom mentora.

Student stiče diplomu ako u roku predviđenom Zakonom o visokom obrazovanju položi sve ispite propisane studijskim programom master akademskih studija psihologije i ako uradi i odbrani master rad i tako sakupi 60 ESPB. Osim diplome, studentu se izdaje i Dodatak diplomi.

Master rad je samostalni istraživački rad studenta i predstavlja završni ispit za sticanje titule mastera psihologa. On se realizuje kroz studijski istraživački rad iz jednog od predmeta predviđenog programom za koji se student opredelio. Vrednost master rada je 30 ESPB.

U toku studija nije predviđen prelazak studenata sa drugih studijskih programa.

Master studije 1. godina

Napredni kurs iz kognitivne terapije
Multivarijantna statistika
Metodika nastave psihologije
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Psihologija sporta i fizičkog vaspitanja
Savremene teorije psihopatologije
Forenzička psihologija
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Istraživanja u sportskoj psihologiji
Istraživanja u psihoterapiji
Istraživanja u medicinskoj psihologiji
Stručna praksa
Diplomski master rad

Ishodi i kompetencije

Po zavšetku master akademskih studija psihologije očekuje se da student bude sposoban da koristi stečena znanja i da ih integriše u svrhu rešavanja kompleksnih i složenih teorijskih i praktičnih problema iz oblasti psihologije uopšte i oblasti sportske, medicinske i forenzičke psihologije posebno.

Konkretnije, očekuje sa da će student biti osposobljen da:

• Sagledava osnovne teorijske, metodske i praktične implikacije različitih teorijskih sistema i modela.
• Samostalno uočava probleme, apstrahuje ih i definiše na način koji omogućava naučno ili stručno proučavanje.
• Planira, dizajnira i sprovodi istraživanja u različitim oblastima primenjene psihologije, a posebno u oblasti sportske, medicinske i forenzičke psihologije.
• Precizno koncipira rezultate svojih i tuđih istraživanja i na kompetentan način ih saopštava akademskoj javnosti u usmenoj ili pisanoj formi,
• Pokazuje senzibilitet za etičke dileme i pronalazi rešenja u skladu s opštim moralnim principima i etičkim kodeksom struke.
• Razume i primenjuje naučna saznanja iz različitih oblasti psihologije neophodna za kreiranje optimalnih uslova za razvoj ličnosti u celini kao i za razvoj pojedinih funkcija.
• Razume i primenjuje saznanja iz psihologije za planiranje i sprovođenje psiholoških intervencija u različitim oblastima primenjene psihologije, a posebno u oblasti sportske, medicinske i forenzičke psihologije.
• Razume različite pristupe pojmu i problemima određenja i unapređenja mentalnog zdravlja pojedinaca i grupa u kontekstu različitih uzrasnih grupa,
• Razume i primenjuje principe konstrukcije, administracije, obrade, interpretacije i evaluacije psiholoških mernih instrumenata.
• Razume i primenjuje principe procene ličnosti i ponašanja u različitim profesionalnim kontekstima a iz ugla savremenih teorijskih sistema.

Odabir predmeta Metodika nastave psihologije na master akademskim studijama, skupa sa položenim predmetima na Osnovnim studijama iz oblasti razvojne i pedagoške psihologije, studenta snabdeva psihološko-pedagoško-metodičkim kompetencijama potrebnim za držanje nastave psihologije u srednjim školama. Broj ESPB ostvaren kroz predmete koji daju nastavničke kompetencije može se ustanoviti na osnovu Dodatka diplomi.

Uslovi za upis na master akademske studije Primenjena psihologija

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije psihologije ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.
Rangiranje kandidata se vrši na osnovu ostvarene prosečne ocene u toku osnovnih akademskih studija (70%) i dužine trajanja studija (30%).
Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 16.10.2017. godine.

Školarina

Studijski program master akademskih studija PRIMENJENA PSIHOLOGIJA – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Kontakt

Informacije u vezi sa upisom mogu se dobiti putem telefona:
021/530-633; 021/530-231
Fax: 021/530-232
informacije@tims.edu.rs

 

Kandidati koji su završili nesrodne osnovne akademske studije a žele nastaviti obrazovanje na master studijama primenjene psihologije, mogu to učini polaganjem diferencijalnih ispita:

Diferencijalni ispiti za master iz oblasti sportske psihologije ESPB Diferencijalni ispiti za master iz oblasti medicinske psihologije ESPB
Kognitivna psihologija 7 Kognitivna psihologija 7
Psihologija motivacije i emocija 7 Psihologija motivacije i emocija 7
Metodologija naučnih istraživanja 7 Metodologija naučnih istraživanja 7
Statistika 7 Statistika 7
Psihologija učenja 6 Psihologija učenja 6
Psihometrija                                           7 Psihometrija                                           7
Razvojna psihologija 7 Razvojna psihologija 7
Psihologija ličnosti 7 Psihologija ličnosti 7
Socijalna psihologija 7 Socijalna psihologija 7
Mentalno zdravlje 7 Mentalno zdravlje 7
Pedagoška psihologija 7 Osnovi psihopatologije 6
Organizacijska psihologija 7 Pedagoška psihologija 7
Osnovi kliničke psihologije 7 Osnovi kliničke psihologije 7
Osnovi psihoterapije i savetovanja 7 Osnovi psihoterapije i savetovanja 7
Upravljanje ljudskim resursima 7 Zdravstvena psihologija 7
Teorijski pristupi u psihologiji sporta 3 Psihodijagnostika 7
Upravljanje ljudskim resursima 7 Kognitivna terapija 7
Psihološke intervencije u sportu 6 Klinički praktikum 6
120 123