Master studije sporta

Master studije Fizičkog vaspitanja i sporta se izvode tokom jedne akademske godine (2 semestara). Osnovni ciljevi studijskog programa su da se studentima omogući: (1) proširenje informacija o zakonitostima ljudskog kretanja; (2) upoznavanje sa metodama naučnog izučavanja pedagoških, metodičkih i fizioloških zakonitosti motornog učenja i razvoja motoričkih sposobnosti; te (3) osposobljavanje za kompetentnu analizu savremenih sistema fizičkog vaspitanja i sporta u svetu.

Ishodi i kompetencije

Savladavanjem diplomskog studijskog programa fizičko vaspitanja i sporta, studenti stiču kompetencije neophodne za kvalitetno obavljanje delatnosti, pre svega u nastavi fizičkog vaspitanja. Opšte kompetencije koje studenti stiču su univerzalne i ogledaju se pre svega u vidu sposobnosti analize, sinteze i predviđanja rešenja u nastavnom procesu u odnosu na materijalne uslove, ovladavanja savremenim metodama rada, kao i postupcima i procesima istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu. Takođe, opšte kompetencije odnose se na razvoj kritičkog mišljenja i mogućnosti primene znanja u praksi. Pored toga, studenti su osposobljeni da:

  1. Samostalno sprovedu istraživanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta,
  2. Definišu perspektivne istraživačke probleme u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta,
  3. Kreativno primene stečena znanja na najsloženijim poslovima u okviru nastave fizičkog vaspitanja,
  4. Planiraju, kontrolišu i izvode najsloženije stručne i poslove u nastavi fizičkog vaspitanja i sporta,
  5. Prihvate i tumače permanentno usavršavanje u svojoj struci na bazi recentnih naučnih rezultata,
  6. Analiziraju i kreiraju nova naučna saznanja i u interakciji sa stručnim kadrovima implementiraju ta saznanja u praksi utičući na porast efikasnosti istih,
  7. Primenom naučnih metoda kritički analiziraju važeće koncepte koji se primenjuju u oblasti fizičkog vaspitanja,
  8. Identifikuju i objasne osnovne metode i principe treninga u kontekstu komplemntarnih naučnih disciplina (fiziologija, biomehanika, pedagogija, teorija treninga…) i kreiraju inovacije u nastavi fizičkog vaspitanja na bazi novih naučnih saznanja.

Master studije 1. godina

Istraživačke metode
Psihologija sporta i fizičkog vaspitanja
Izborni blok 1 (bira se 1 od 3)
Kinantropološka analiza sportova
Programiranje kinezioloških transformacija
Kinantropološka dijagnostika
Upravlјanje projektima
Istorijski kontekst i savremeni trendovi fizičkog vaspitanja u Evropi
Biomedicinski kontekst upravlјanja promenama
Izborni blok 2 (bira se 1 od 3)
Adaptirano fizičko vežbanje
Velnes-svetski procesi i tendencije
Aktivni turizam
Izborni blok 3 (bira se 1 od 3)
Strategijski menadžment
Menadžment sportskih organizacija
Primenjeni menadžment informacionih sistema
Istraživačka praksa
Diplomski master rad
 

Uslovi za upis na master akademske studije Fizičko vaspitanje i sport

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.
Studenti koji su završili studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ne polažu prijemni ispit.
Kandidati koji dolaze sa nesrodnih fakulteta polažu pristupni ispit koji se sastoji iz testa poznavanja oblasti koju žele da studiraju – sport.
Rangiranje kandidata se vrši na osnovu ostvarene prosečne ocene u toku osnovnih akademskih studija (70%) i dužine trajanja studija (30%).
Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 16.10.2017. godine.

Potrebna dokumentacija
Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:
– Lična karta
– Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
– Uverenje o položenim ispitima
– Dve fotografije (za indeks)
– Uplatnicu na 6000,00 dinara

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita za studente sa nesrodnih fakulteta – FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

1. Pavle Rubin: Kineziologija (Skripta za internu upotrebu). www.tims.edu.rs, Download Centar (Fizičko vaspitanje i Sport / Osnovne studije / 1. godina / Kineziologija)
2. Pavle Rubin: Rečnik kinezioloških pojmova. www.tims.edu.rs, Download Centar (Fizičko vaspitanje i Sport / Osnovne studije / 1. godina / Kineziologija)

3. Dušan Perić: Osnovi sportske lokomocije.

4. Zlatko Ahmetović: Osnove sportskog treninga.

5. Svetlana Lazić: Prezentacije sa predavanja. Download Centar (Fizičko vaspitanje i Sport / Osnovne studije / 2. godina / Pedagogija)

Školarina

Studijski program master akademskih studija FIZIČKO VASPITANJE I SPORT – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).