Master studije turizma


Kroz program master akademskih studija Turizam i razvoj student produbljuje opšta znanja i stručne predmetno-specifične kompetencije iz oblasti menadžmenta i biznisa primenjenih na različite aspekte turizma koja su stečena u toku osnovnih studija, koja mu omogućuju bolje upravljanje razvojem turizma destinacije ili preduzeća na putu ka sistemu upravljanja kvalitetom.
Opšte kompetencije koje se stiču programom su:

 • Razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa,
 • Primena znanja u praksi sa akcentom na upravljanju i kreiranju i oblikovanju budućeg turizma,
 • Razumevanje fenomena turizma kroz analizu, sintezu i samostalno predviđanje rešenja i posledica,
 • Unapređenje komunikacionih sposobnosti i saradnje sa socijalnim i međunarodnim okruženjem
 • Veštine i sposobnosti komuniciranja sa istraživačkom javnošču na engleskom jeziku, kao i pisanje i izlaganje istraživačkih radova na engleskom jeziku.

Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče preko izbornih predmeta su:

 • Proširivanje znanja o menadžmentu i biznisu, strategijskom planiranju u turizmu i slobodnom vremenu,
 • Rešavanje problema u nepoznatom okruženju uz upotrebu naučnih metoda i postupaka,
 • Primena novina u struci, povezivanje znanja iz različitih oblasti turizma i slobodnog vremena i njihova primena,
 • Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima i upravljanju organizacijama okrenute ka turizmu,
 • Razvoj ličnosti i kompetencija lidera,
 • Sposobnosti upravljanja kvalitetom i uvođenja standarda kvaliteta u procese rada,
 • Veštine i sposobnosti organizacionog i finansijskog upravljanja projektima.

Studenti nakon polaganja ispita i u prvoj i drugoj godini imaju prilike da stečeno znanje primene na konkretnim problemima preko istraživačke prakse koja se obavlja ili na projektima na Fakultetu ili u okruženju.
Ključne veštine koje student stiče u drugom ciklusu studija su:

 • Menadžerske veštine u turizmu i srodnim i pratećim delatnostima,
 • Marketinške veštine u turizmu i srodnim i pratećim delatnostima,
 • Istraživanje tržišta i konjukture u turizmu,
 • Planiranje i sinhronizovanje komplementarnih aktivnosti u turizmu (ugostiteljstva, trgovine, zanatstva, saobraćaja, sport, kultura i sl.),
 • Primena metoda i tehnika planiranja razvoja u privatnom i javnom sektoru u turizmu i komplementarnim delatnostima,
 • Menadžerske i marketinške veštine u domenu organizacije sportskih i kulturnih događaja,
 • Veštine neophodne za uvođenje i primenu informacionih sistema u procese istraživanja, planiranja i organizacije turizma i pratećih delatnosti, primena poslovne inteligencije za donošenje odluka,
 • Menadžerske veštine upavljanja (na regionalnom, lokalnom, ali i širem regionalnom nivou) baziranog na težnji za totalnom satisfakcijom potrošača u turizmu i pratećim delatnostima,
 • Menadžerske veštine vezane za donošenje strateških odluka u turizmu i pratećim delatnostima,
 • Korišćenje instrumenata regionalnog i lokalnog planiranja u turizmu.

Nakon završetka ovog studijskog programa student će biti osposobljen za širi spektar složenijih (kreativno-razvojnih, planerskih, upravljačkih, istraživačkih i drugih) poslova u turističkoj industriji, organima i organizacijama javnog sektora i brojnim drugim poslovima u komplementarnim delatnostima.

Master studije – 1. godina

Savremene tendencije u turizmu
Teorije razvoja
Upravlјanje projektima
Istraživačke metode
Turizam Srbije
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Strategijski menadžment
Društveno odgovorno upravlјanje
Primenjeni menadžment informacionoh sistema
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 4)
Globalni integracioni procesi
EU i regionalna politika
Međunarodne institucije za razvoj
Kultura i globalizacija
Kompetitivnost turističkih destinacija
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 5)
Ruralni turizam
Kulturni turizam
Aktivni turizam
Eko turizam
Velnes turizam
Prijava projekta master rada sa istraživačkom praksom
Master rad

Uslovi za upis na master akademske studije Turizam i razvoj

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.
Studenti koji su završili studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ne polažu prijemni ispit.
Kandidati koji dolaze sa nesrodnih fakulteta polažu pristupni ispit koji se sastoji iz testa poznavanja oblasti – turizam.
Rangiranje kandidata se vrši na osnovu ostvarene prosečne ocene u toku osnovnih akademskih studija (70%) i dužine trajanja studija (30%).
Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 16.10.2017. godine.

Potrebna dokumentacija

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:
– Lična karta
– Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
– Uverenje o položenim ispitima
– Dve fotografije (za indeks)
– Uplatnicu na 6000,00 dinara 

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita za studente sa nesrodnih fakulteta- TURIZAM 

I Udžbenici:

1. Tomka. D. Osnove turizma, Fakultet za sport i turizam Tims. Novi Sad, 2007.
2. Unković, S, Zečević, B. Ekonomika turizma, Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet. Beograd, 2007.
3. Čomić, Đ. Turistička geografija, Visoka hotelijerska škola, Beograd, 2008.
4. Jobber, D, Fahy J. Osnovi marketinga. Data Status, Beograd, 2006.

Školarina

Studijski program master akademskih studija TURIZAM I RAZVOJ – 500 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).