Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Dragica Koldžin

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Magistarski rad pod naslovom Regionalna inovaciona politika u Evropskoj uniji – stanje i mogućnosti za AP Vojvodinu odbranila je na Univerzitetu u Novom Sadu, pri Centru za evropske studije i istraživanja (CAESAR). Doktorsku disertaciju pod naslovom Razvoj modela inovacione politike zasnovanom na konceptu otvorenih inovacija odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Objavila 16 naučnih i stručnih radova u časopisima i zbornicima sa domaćih i međunarodnih skupova. Učestvovala na dva TEMPUS projekta.