Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Srđan Milošević

Na Fakultetu za sport i turizam zaposlen je kao docent. Predaje na svim nivoima studija. Oblasti njegovog interesovanja jesu turizam i razvoj turističkih destinacija. Bio je angažovan u realizaciji nekoliko projekata koje su finansirale republičke i pokrajinske institucije. Autor je i koautor više radova iz oblasti turizma, učestvuje na međunarodnim naučnim konferencijama. Član Saveta za turizam AP Vojvodine.