Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Vera Medić

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1991. godine. Zvanje magistra finansijskog menadžmenta stekla je2002. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je iz oblasti strategijskog menadžmenta 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Učestvovala na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Objavila osam naučnih i stručnih radova u časopisima i zbornicima sa domaćih i međunarodnih skupova. Učestvovala je na tri pokrajinska projekta. Na Fakultetu za menadžment  u Novom Sadu radila je prvo kao gostujući predavač, a zatim i kao stalno angažovani nastavnik.