Fakultet za sport i turizam

Konkurs za upis u školsku 2020/21. godinu – prvi upisni rok

FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM NOVI SAD

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

Raspisuje

KONKURS

Za upis studenata na akreditovane studijske programe na prvu godinu studija u školskoj 2020/2021. godini:

 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Sportska psihologija (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog) – 50 studenta
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija (za sticanje akademskog zvanja Master psiholog) – 25 studenata
 • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija) – 6 studenata

 

Osnovne akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije ima lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte;
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
 • Svedočanstva sva četiri razreda;
 • Dve fotografije za indeks
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za prijemni ispit

Rok za predaju dokumenata za polaganje prijemnog ispita u prvom terminu je najkasnije do 12.06.2020. godine a za polaganje prijemnog ispita u drugom terminu rok za predaju dokumenata je najkasnije do 26.06.2020. godine. Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije.

Termini prijemnih ispita:

I termin

15. jun 2020. godine u 10h

II termin

29. jun 2020. godine u 10h

Rang liste kandidata biće objavljene najkasnije do 01.07.2020. godine.

 

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na klasifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Školarina za osnovne akademske studije iznosi 1400 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Svi studenti koji se prijave za upis do 31. maja ostvaruju popust na školarinu u iznosu od 100 eura za prvu godinu studija.

 


Master akademske studije

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije obima 240 ESPB.

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte;
 • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
 • Dve fotografije za indeks
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 10.07.2020. godine.

Školarina za master studije na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Primenjena psihologija iznosi 1400 eura u dinarskoj protvvrednosti.

 


Doktorske akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije ima lice koje:

 • ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • ima akademski stepen magistra nauka
 • lice koje ima VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07- autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16)

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte;
 • Diplome o završenim prethodnim studijama (osnovnim i master);
 • Dve fotografije za indeks
 • Biografiju
 • Objavljene radove
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 10.07.2020. godine.

Školarina za doktorske studije iznosi 2200 eura u dinarskoj protivvrednosti.

 


Radnička 30a/II sprat, Novi Sad

Tel: 021/530-633; 530-231

Fax: 021/530-232

www.tims.edu.rs

informacije@tims.edu.rs

Podeli: