Organizatori sportskog poslovanja

Organizator sportskog poslovanja je zanimanje lica koja se bave poslovima neposredno povezanim sa funkcionisanjem organizacija u oblasti sporta (sekretari, lica zadužena za osiguranje bezbednosti obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti; lica zadužena za anti doping aktivnosti; lica zadužena za planiranje i upravljanje programima; lica zadužena za izdavanje dozvola za sezonu i dr.).

Karakteristični poslovi zanimanja organizatora sportskog poslovanja su: vođenje interne evidencije organizacija u oblasti sporta: članstva, kadrova, objekata, opreme, sportskih rezultata i aktivnosti; registracija i praćenje ispunjenja ugovora; planiranje i upravljanje sportskim programima i projektima; organizovanje sportskih priprema i takmičenja; pripremanje interne dokumentacije i arhive organizacije u oblasti sporta; organizovanje održavanja sportskih objekata; dostavljanje prijava za takmičenje; registracija učesnika u obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti; pronalaženje sportskih talenata i praćenje sportskih sposobnosti sportista koji učestvuju u sportskim takmičenjima; asistiranje u marketinškim kampanjama organizacije u oblasti sporta; prikupljanje sportskih podataka i njihovo analiziranje i interpretiranje; koordinisanje i planiranje aktivnosti na obezbeđenju bezbednosti na sportskim priredbama i u sportskim objektima; koordinisanje i planiranje anti – doping aktivnosti; organizovanje poslova oko prodaje i plasmana ulaznica.

Zvanje u okviru zanimanja organizatora sportskog poslovanja su: organizator sportskih priredbi; organizator sportskih programa i projekata; organizator sportskih priprema i putovanja; organizator održavanja sportskih objekata; organizator bezbednosti u sportu; organizator anti doping aktivnosti; sportski statističar; sportski skaut; asistent za sportski marketing i organizator prodaje ulaznica.

Organizator sportskog poslovanja

Uslovi u pogledu stručne spreme, odnosno osposobljenosti za sticanje nekog od navedenih sportskih zvanja su:

1) završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa sa 240 časova;

2) završeno najmanje više obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja II nivoa sa 120 časova;

3) završeno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i program stručnog osposobljavanja I nivoa sa 60 časova.

Program stručnog osposobljavanja organizatora sportskog poslovanja obuhvata nastavu iz opštih i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama prakse. Analize pokazuju da danas u Srbiji većina organizatora sportskog poslovanja radi u praksi bez odgovarajuće stručne osposobljenosti na osnovu stečenog iskustva. Nosioci stručnog osposobljavanja ovih kadrova su visokoškolske ustanove (kakva je i naš tims.).

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Nastava počinje kada se prijavi dovoljan broj kandidata neophodnih za formiranje optimalne grupe. Ako se grupa ne formira organizuje se konsultativna nastava. Predavanja se, po pravilu, održavaju petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko nadležnog granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.

U programu osposobljavanja organizatora sportskog poslovanja Fakultet samostalno realizuje kompletnu nastavu po ceni od 350 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) za polaznike III nivoa i fondom od 240 časova (polaznici sa završenom srednjom školom), odnosno 240 evra za polaznike II nivoa sa fondom od 120 časova (polaznici sa završenim najmanje višim obrazovanjem) i 150 evra za polaznike I nivoa sa fondom od 60 časova (polaznici sa visokim obrazovanjem iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja). U cenu su uključeni nastava, konsultacije, ispiti, vođenje evidencije koju je propisalo Ministarstvo sporta, građa za pripremu ispita u elektronskoj formi i izdavanje sertifikata.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u neophodno je da se prijavi lično ili elektronskim putem i do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu koja iznosi 30% od predviđene cene. Ostatak se može platiti u tri rate.

Nastavni predmeti u okviru programa osposobljavanja za organizatora sportskog poslovanja

 

RBNastavni predmetiFond

III nivo

Fond

II nivo

Fond

I nivo

1.Osnove funkcionisanja sportske organizacije32168
2.Sportsko pravo32168
3.Ekonomika sporta i finansiranje sporta24126
4.Osnove sportske statistike i informatike24126
5.Menadžment i marketing u sportu24126
6.Upravljanje sportskim projektima24126
7.Upravljanje sportskim objektima1684
8.Upravljanje sportskim priredbama1684
9.Organizacija sportskih priprema i putovanja1263
10.Komunikologija i timski rad1263
11.Zaštita zdravlja i anti – doping u sportu1263
12.Upravljanje bezbednosnim i drugim rizicima u sportu1263
 Ukupno:24012060

 

Napomena: fond od 240 časova namenjen je polaznicima sa srednjom stručnom spremom, fond od 120 polaznicima sa višim obrazovanjem, a od 60 časova polaznicima sa završenim visokim obrazovanjem iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta!

Sportski statističar

Uslovi u pogledu stručne spreme, odnosno osposobljenosti za sticanje zvanja Sportski statističar jeste završeno srednje obrazovanja i završen program stručnog osposobljavanja II nivoa sa fondom od 120 nastavnih časova.

Cena programa je 240 evra.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530 633, 021 530 231 ili 063 256 624, i putem mejla na: sava.rajkovic@tims.edu.rs