Sportski menadžeri

Menadžer u sportu je zanimanje lica koja se bave rukovodećim poslovima u organizacijama u oblasti sporta, odnosno poslovima upravljanja, organizovanja, koordinacije, planiranja i kontrole rada organizacije u oblasti sporta i fizičkih lica zaposlenih, angažovanih ili učlanjenih u organizaciju u oblasti sporta.

Karakteristični poslovi zanimanja menadžera u sportu jesu: organizovanje utakmica, susreta i takmičenja; organizovanje sistema takmičenja i učestvovanje u realizaciji sistema takmičenja; planiranje korišćenja objekata i kontrola njegovog izvršenja; pripremanje programa i projekata u oblasti sporta i kontrola njihovog izvršenja; pripremanje sastanaka stručnih organa i organa upravljanja; nadzor nad internom dokumentacijom; interno informisanje članova o radu organizacije u oblasti sporta i informisanje trećih zainteresovanih lica; marketinške aktivnosti; propagandne aktivnosti; saradnja unutar i između organizacija u oblasti sporta u zemlji i inostranstvu; vođenje poslovanja; sklapanje ugovora; sprovođenje odluka upravnih i stručnih organa organizacije u oblasti sporta.

Zvanje u okviru zanimanja menadžer u sportu koje se može steći na našem Fakultetu je Operativni sportski menadžer.

Za sticanje zvanja Operativni sportski menadžer neophodni su sledeći uslovi:
1) završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa;

2) završeno više ili visoko obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja II nivoa.

Program stručnog osposobljavanja operativnih sportskih menadžera obuhvata nastavu iz opštih i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama prakse. Analize pokazuju da danas u Srbiji većina sportskih menadžera nema potreban nivo stručne osposobljenosti, ili pravo na rad ostvaruje upravo na osnovu sertifikata stečenih kroz neformalnu edukaciju, putem stručnog osposobljavanja. Nosioci stručnog osposobljavanja, koje je tokom poslednjih godina u zemljama Evropske unije postalo dominantan oblik edukacije stručnjaka u sportu, su visokoškolske ustanove (kakva je i naš tims.).

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Nastava počinje kada se prijavi dovoljan broj kandidata neophodnih za formiranje optimalne grupe. Ako se grupa ne formira organizuje se konsultativna nastava. Predavanja se, po pravilu, održavaju petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko nadležnog granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.

U programu osposobljavanja operativnih sportskih menadžera Fakultet samostalno realizuje kompletnu nastavu po ceni od 350 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) za polaznike III nivoa (polaznici sa završenom srednjom školom) odnosno 240 evra za polaznike II nivoa (polaznici sa završenom visokom ili višom stručnom spremom) i 150 evra za polaznike I nivoa (polaznici sa završenim visokim obrazovanjem iz oblasti ekonomije, menadžmenta ili prava). U cenu su uključeni nastava, konsultacije, ispiti, vođenje evidencije koju je propisalo Ministarstvo sporta, građa za pripremu ispita u elektronskoj formi i izdavanje sertifikata.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u, neophodno je da popuni i pošalje elektronsku prijavu i do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu koja iznosi 100 evra. Ostatak se može platiti najviše u dve ili tri rate.

Nastavni predmeti za sportske menadžere sa fondom časova

 

RBNastavni predmetiFond za III nivoFond

za II nivo

Fond

za I nivo

1.Menadžment u sportu24126
2.Marketing u sportu24126
3.Osnovi sportske organizacije1684
4.Ekonomika sporta i finansiranje sporta24126
5.Zaštita zdravlja i anti – doping u sportu1684
6.Upravljanje sportskim projektima20105
7.Upravljanje sportskim objektima1684
8.Upravljanje sportskim priredbama1684
9.Sportsko pravo20105
 

10.

Upravljanje bezbednosnim i drugim rizicima u sportu 

20

 

10

 

5

11.Osnove sportske statistike i informatike20105
12.Komunikologija i timski rad24126
 Ukupno:24012060

 

Napomena: fond od 240 časova namenjen je polaznicama sa srednjom stručnom spremom. Fond od 120 časova namenjen je polaznicima sa završenom višom ili visokom stručnom spremom, a od 60 časova polaznicima koji imaju završeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomije, menadžmenta ili prava!

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530 633, 021 530 231 ili 063 256 624, i putem mejla na: sava.rajkovic@tims.edu.rs