PhD Tourism

GODINE

SEMESTARA

ESPB Bodova

U teoriji i savremenoj praksi menadžmenta u turizmu dominira naučno zasnovano gledište da je turizam složen multidimenzionalan sistem koji se mora proučavati iz različitih aspekata, ukoliko se očekuje usklađen razvoj sa milenijumskim ciljevima. Taj stav je podržan ovim programom doktorskih studija u kojem su zastupljeni predmeti koji upoznaju studente sa ekološkim, ekonomskim, socio-kulturološkim, zdravstveno-kineziološkim, komunikološkim i politikološkim aspektima razvoja, čime se ostvaruje celovit i sveobuhvatan pristup održivom razvoju.

Svrha studijskog programa doktorskih studija je razvoj nauke i na nauci zasnovanog kritičkog mišljenja uopšte, kao i nauke u menadžmentu i menadžmentu održivog razvoja primenjenom na turizam. Pored toga, ovaj program daje akcenat i na osposobljavanje mladog naučnog kadra za prihvatanje naučnih saznanja u društvenim naukama, u naučnoj oblasti menadžment i biznis, kao i u primenjenim naučnim disiplinama u turizmu i održivom razvoju, te odgovornom turizmu. Implementaciju stečenih naučnih saznanja ima za cilj unapređenje naučnih i teorijskih znanja i povećanje uticaja koje nauka u menadžmentu treba da ima na razvoj društva u celini. Svrha studijskog programa je utemeljena na postavkama vodećih dokumenata i odluka svetskih, evropskih i nacionalnih organizacija, državnih organa i institucija. Turizam jeste prepoznat kao jedna od vodećih snaga razvoja sveta, pa i Srbije, jer svojim multiplikativnim efektima doprinosi opštem razvoju, a naročito ostvarivanju principa održivog i odgovornog razvoja.

Svrha studijskog programa je da doprinese podizanju svesti stručne i naučne javnosti, sa ciljem da se nauka u menadžmentu i primenjenim disciplinama, kao i turizmu, prati, istražuje i da se rezultati prezentuju u javnosti i primenjuju u praksi. Iskustva i saznanja o tendencijama u svetu pokazuju da su upravo oblasti turizma i održivog razvoja, odgovornog turizma, aktivnosti slobodnog vremena, kulture, velnesa i srodnih oblasti u intenzivnom razvoju, kako u praksi, tako i u teorijsko-metodološkom smislu.

Nauka u oblasti menadžmenta i biznisa upravo i ima zadatak da unapredi metodologiju istraživanja u pravcu bolje i argumentovanije implementacije naučnih rezultata u unapređenja rada, ostvarivanja boljih multiplikativnih efekata turizma i komplementarnih sektora na ublažavanje negativnih dešavanja u globalnom prostoru i na čoveka, a u skladu sa održivim razvojem. Usavršavanje tehnologije rada i upravljanja procesima i sistemima u navedenim područjima treba da bude utemeljeno na naučnim istraživanjima i informacijama koje se uspešno ugrađuju u svakodnevnu praksu. Na osnovu svog dosadašnjeg rada, delovanja i stečenog iskustva, Fakultet je naučno kompetentan da, i ubuduće, izvođenjem novog programa doktorskih studija, školuje naučnike iz oblasti menadžmenta primenjenog u turizmu i održivom razvoju, kao i komplementarnim sektorima, a koji će biti vodeći stručnjaci u državi, resornim organima, naučnim institucijama, velikim sistemima (destinacijama) i poslovnim sistemima. Studenti se osposobljavaju za kritičko razmišljanje, da samostalno vode naučno relevantna istraživanja koja uspostavljaju nove mogućnosti u turizmu sa stanovištva nauke, tehnologije i razvoja društva u celini. Svrha programa je i uspostavljanje saradnje između naučno-obrazovnih institucija, pri čemu se studenti osposobljavaju za naučno-stručni timski rad i primenu dobijenih rezultata za rešavanje problema u praksi, te povećanje naučne produkcije u ovoj sferi.

Doktorske studije 1. godina

Metodologija naučnih istraživanja
Kvantitativne i kvalitativne
metode naučnih istraživanja
Teorije i strategije razvoja turizma
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 2)
Međunarodni poslovni procesi i tendencije
Menadžment promena u funkciji odgovornog upravljanja
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Komunikacijski menadžment u turizmu
Politički aspekti održivog razvoja turizma
Ekološki aspekti u turizmu
Studijsko istraživački rad

Doktorske studije 2. godina

Savremeni modeli upravljanja turističkim destinacijama
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 3)
Kineziološki aspekti turizma
Socio-kulturološki aspekti turizma
Zdravstveni aspekti turizma
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 3)
Strateška partnerstva i intersektorsko povezivanje
Organizaciona kultura i etički aspekti upravljanja
Ljudski kapital i poslovna izvrsnost
Dokazi naučne aktivnosti
Projektovanje doktorske disertacije

Doktorske studije 3. godina

Odbrana predloga projekta doktorske disertacije
Istraživanje i izrada doktorske disertacije
Odbrana doktorske disertacije

Studijski program doktorskih studija Menadžment održivog razvoja u turizmu sadrži više predmeta koji za cilj imaju postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština kod doktoranada, što je vidljivo u programima teorijsko-metodoloških predmeta. Razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za budući razvoj karijere je takođe cilj programa, a koji se ostvaruje planiranim aktivnostima studenata na prihvatanju i primeni naučnih metoda, sistemskog razmišljanja, kritičkoj analizi stvarnosti i tendencija, kroz izradu samostalnih istraživanja. Takođe, jedan od ciljeva je i razvijanje naučne saradnje na međunarodnom planu razmenom predavača i doktoranada, postavljanjem međunarodnih istraživačkih i naučnih projekata, kao i rad na njihovoj implementaciji u praksi.

Ciljevi studijskog programa doktorskih studija su usklađeni sa savremenim pravcima razvoja naučne discipline menadžmenta u svetu, što je vidljivo iz strukture programa i prisutnosti predmeta koji za cilj imaju razvoj saznanja o održivom i odgovornom razvoju, etičkim, kulturološkim i zdravstevnim aspektima razvoja koji su sastavni deo svih planova, ciljeva i strategija globalnog razvoja, pa i razvoja turizma u tim globalnim procesima, a koje proklamuju Ujedinjene nacije, Svetski ekonomski forum, Svetska turistička organizacija i druge organizacije i institucije.

Završetkom studija studenti stiču zvanje Doktori nauka – menadžmenta i biznisa i imaju mogućnosti za nastavak naučnoistraživačkog rada u okviru naučnoistraživačkih institucija i projekata koje finansira Ministarstvo nauke, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Sekretarijat za privredu ili vladine i nevladine strukovne institucije.
Posebna mogućnost je uključivanje u međunarodne projekte koje finansiraju međunarodne naučne ustanove i fondacije. Jedan broj doktora nauka se može uključiti u redovne postupke za izbor saradnika ili nastavnika za pojedine predmete iz studijskog programa na visokoškolskim ustanovama. Za očekivati je da će se sa razvojem naučne misli u menadžmentu u turizmu pojavljivati i posebni istraživački centri i instituti koji će zapošljavati doktore nauka i time doprinositi razvoju kako nauke, tako i na naučnim rezultatima zasnovane prakse.

Studijski program doktorskih studija omogućava studentima sticanje sledećih kompetencija:

 • Ovladavanje metodološkim i teoretskim znanjima koja su neophodna za uključivanje u naučne aktivnosti, te za doprinos razvoju nauke o menadžmentu, i menadžmentu primenjenom u oblasti turizma;
 • Osposobljavanje za samostalno bavljenje naučno-istraživačkim radom i objavljivanje radova u naučnim publikacijama, kao i za istraživanje u savetodavnim (konsalting) agencijama, istraživačkim jedinicama, institutima ili na fakultetima, kroz mentorski rad i konsultativni rad u toku samostalnog naučno-istraživačkog rada;
 • Da se samostalno ili timski bave transferom znanja u praksi, da samostalno rešavaju praktične probleme vezane za implementaciju naučnih saznanja iz menadžmenta primenjenog na turizam i održivi razvoj primenjujući teorijska znanja i veštine istraživača u velikim poslovnim sistemima (na destinacijama, u hotelima, hotelskim lancima, drugim poslovnim sistemima u kojima se, između ostalog, razvija i turizam – nacionalni parkovi, arheološki lokaliteti, sportsko-rekreativni centri, banjski centri i slično);
 • Da stiču znanja potrebna za naučna istraživanja, kao i mogućnost za uključivanje u međunarodne naučne projekte kroz projekte Fakulteta;
 • Osposobljavaju se da kritički, sistemski, kreativno misle i primenjuju, ali i sami kreiraju nove metode rada i modele upravljanja održivim razvojem, uz poštovanje osnovnih principa etičkog kodeksa dobre naučne prakse, kao i
 • Da svoja znanja i dostignuća šire na profesionalnom nivou i saopštavaju rezultate na naučnim konferencijama i skupovima, objavljuju istraživanja u naučnim časopisima, čime doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte.

Savladavanjem studijskog programa student stiče predmetno-specifične kompetencije:

 • Za temeljno poznavanje i razumevanje naučnih aspekata menadžmenta i posebnih disciplina iz turizma i održivog razvoja, te razumevanje vrednosti naučnog pristupa procesima;
 • Samostalno rešavanje problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • Prihvatanje sistemskog i procesnog načina razmišljanja u cilju razumevanja interdisciplinarnosti turizma i održivog razvoja, dinamike sistema i međusobne povezanosti;
 • Povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti (ekonomije, menadžmenta, ekologije, sociologije, kulturologije, komunikologije, kineziologije…) vezanih za upravljanje održivim razvojem turizma i njihovu primenu u praksi;
 • Prihvatanje potrebe i sposobnosti za kontinuirano praćenje savremenih dostignuća u pomenutoj oblasti

Uslovi za upis na doktorske studije su završene osnovne akademske i master akademske studije menadžmenta, ekonomije, turizma i svih onih naučnih grana koje su komplementarne i sa određenog aspekta proučavaju menadžment, pojave u turizmu i održivom razvoju ili srodnih oblasti (geografija, ekologija, psihologija, kultura i umetnost, fizička kultura, sociologija i druge), kao i pred komisijom odbranjen projekat istraživačke ideje. Student takođe mora da zadovolji uslov da je u prethodnom obrazovanju sakupio najmanje 300 ESPB bodova i da poseduje znanje engleskog jezika.

Dokumentacija za upis na doktorske studije:

1. Overene kopije diploma o završenim osnovnim i master studijama
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. CV
4. 2 fotografije
5. Predlog istraživanja za upis na doktorske studije (Obrazac preuzmite ovde)

Svaki kandidat koji ima ideju da naredne tri godine studira na doktorskim studijama je osoba koja ima neka iskustva, rezultate i stavove ili dileme oko toga kakvim se istraživanjima želi baviti ili koji su to uočeni problemi, pojave, efekti koje je uočio i kojima želi da stručno-naučno pristupi tokom studija. Ta polazna saznanja i pretpostavke kandidat doktorskih studija treba da pretoči u jednu ideju istraživanja. Predlog istraživanja je početno stanovište, koje pokazuje koliko je doktorand do sada uočavao i-ili proučavao pojave iz oblasti koje će mu se pružiti na doktorskim studijama. Projekat istraživačke ideje nije projekat doktorske teze, niti je konačni projekat. On će sigurno biti unapređivan možda i promenjen. Na bazi projekta istraživačke ideje Komisija će proceniti spremnost kandidata za upis na doktorske studije, pomoći u pozicioniranju u svetu nauke, te proceniti sopstvene resurse u praćenju, mentorstvu i nadgledanju istraživanja tokom studija.

Korisni linkovi za upoznavanje sa praksom i iskustvima projektovanja istraživanja tokom doktorskih studija možete pronaći i na ovim linkovima:
http://www.surreydrupal.org.uk/sites/default/files/phd_proposal_guidance.pdf
http://www.careers.cam.ac.uk/sectors/postgrad/files/guidelineswritingphdresearchproposal.pdf