Fakultet za sport i turizam

Prof. dr Vaso Jegdić

Diplomirao je i magistrirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, dok je doktorsku disertaciju odbranio na Fakultetu za sport i turizam. Na Fakultetu za sport i turizam angažovan je kao predavač na predmetima Principi održivog razvoja, Turistička destinacija, Strategijski menadžment u turizmu i drugim srodnim predmetima na diplomskim i doktorskim studijama. Autor je više monografija i radova iz oblasti održivog turizma, menadžmenta turističkih destinacija, strategijskog menadžmenta u turizmu i lokalnog razvoja.