Tvoj izbor menja sve!

Fakultet za sport i turizam upisuje studente na tri poslediplomska programa:

  • Studijski program diplomskih akademskih Master studija turizam i razvoj (za sticanje akademskog zvanja Master – menadžer) – 25 studenata po godini studija.
  • Studijski program diplomskih akademskih Master studija fizičkog vaspitanja i sporta (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata po godini studija.
  • Doktorske studije na Studijskom programu fizičkog vaspitanja, sporta i kineziterapije (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija) – 6 studenata
  • Doktorske studije Menadžment održivog razvoja u turizmu (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – menadžment i biznis) – 5 studenata

[tabs tab1=”Master turizam” tab2=”Master sport” tab3=”Doktorske sport”]
[tab]

Uslovi za konkurisanje

Prema utvrđenoj upisnoj politici pravo upisa bez polaganja pristupnog ispita na smer diplomskih akademskih studija imaju kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne akademske studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodni studijski program ostvarivši najmanje 180 ESPB bodova.

Kandidati koji dolaze sa nesrodnih fakulteta i studijskih programa polažu pristupni ispit koji se sastoji iz testa poznavanja oblasti koju žele da studiraju (turizam).
Od kandidata se očekuje da pokažu znanja, mišljenja i stavove prateći dešavanja u oblasti turizma, razvijajući želju i opredeljujući se upravo za tu oblast.

PRIJAVLJIVANJE I PREDAJA DOKUMENATA, u originalu ili kao overene fotokopije, je u toku.

Potrebna dokumentacija

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
– Uverenje o položenim ispitima
– Dve fotografije (za indeks)
– Uplatnicu na 6000,00 dinara

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita za studente sa nesrodnih fakulteta- TURIZAM

I Udžbenici:

1. Tomka. D. Osnove turizma, Fakultet za sport i turizam Tims. Novi Sad, 2007.
2. Unković, S, Zečević, B. Ekonomika turizma, Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet. Beograd, 2007.
3. Čomić, Đ. Turistička geografija, Visoka hotelijerska škola, Beograd, 2008.
4. Jobber, D, Fahy J. Osnovi marketinga. Data Status, Beograd, 2006.

II Stručni i popularni časopisi

1. Nacionalna geografija – časopis dostupan na kioscima, kao i na http://www.nationalgeographic-srbija.com/index.php
2. Turistička revija, on-line časopis- dostupan na www.tourism-review.com
3. Časopis Travel magazine – dostupan na kioscima i na http://www.travelmagazine.rs/srp/
4. Časopis Horizont – http://www.casopishorizont.com/

III Važna dokumenta, konvencije, kodeksi

1. Agenda 21 za turističku privredu – dostupno na www.cenort.rs , kao i http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/3207-TourismAgenda.pdf
2. Etički kodeks u turizmu (UNWTO) – http://www.unwto.org/ethics/index.php

IV Internet portali (web stranice)

1. Svetska turistička organizacija (WTO) – www.unwto.org
2. Evropska komisija za putovanja (Europian Travel Commission) http://www.etc-corporate.org/
3. Turistička organizacija Srbije (TOS) – http://www.serbia-tourism.org/
4. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – http://www.merr.sr.gov.yu/
5. Turistička organizacija Vojvodine (TOV) – http://www.vojvodinaonline.com/sr/intro.php
6. Centar za odgovorni turizam www.cenort.org.rs

Školarina

Studijski program MENADŽMENT I BIZNIS U TURIZMU – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Kontakt

Informacije u vezi sa upisom mogu se dobiti putem telefona:
021/530-633; 021/530-231
Fax: 021/530-232
informacije@tims.edu.rs

[/tab]
[tab]

Uslovi za konkurisanje

Prema utvrđenoj upisnoj politici pravo upisa bez polaganja pristupnog ispita na smer diplomskih akademskih studija imaju kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne akademske studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodni studijski program ostvarivši najmanje 180 ESPB bodova.

Kandidati koji dolaze sa nesrodnih fakulteta i studijskih programa polažu pristupni ispit koji se sastoji iz testa poznavanja oblasti koju žele da studiraju (sport).
Od kandidata se očekuje da pokažu znanja, mišljenja i stavove prateći dešavanja u oblasti biološko-metodološko-organizacionih aspekata fizičkog vaspitanja i sporta, razvijajući želju i opredeljujući se upravo za tu oblast.

PRIJAVLJIVANJE I PREDAJA DOKUMENATA, u originalu ili kao overene fotokopije, je u toku.

Potrebna dokumentacija

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
– Uverenje o položenim ispitima
– Dve fotografije (za indeks)
– Uplatnicu na 6000,00 dinara

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita za studente sa nesrodnih fakulteta – FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

1. Maud & Foster. Psysiological Assessment of Human Fitness. Human Kinetics, 1995.
2. Hoffman & Harris. Introduction to Kinesiology. Human Kinetics, 2000.
3. Sharkey & Gaskill. Vežbanje i zdravlje. Data Status, Beograd, 2008.
4. Zatsiorsky & Kraemer. Nauka i praksa u treningu snage. Data Status, Beograd, 2009.

Školarina

Studijski program FIZIČKO VASPITANJE I SPORT – 800 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Kontakt

Informacije u vezi sa upisom mogu se dobiti putem telefona:
021/530-633; 021/530-231
Fax: 021/530-232
informacije@tims.edu.rs

[/tab]
[tab]

Doktorske studije

Uslovi za konkurisanje

Pravo prijave na doktorske studije ima lice koje:
– Ima završene diplomske akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama,
– Ima akademski stepen magistra nauka, bez prijavljene doktorske disertacije, u skladu s odredbom člana 128 Zakona o visokom obrazovanju.

Školarina

Cena školarine za doktorske studije iznosi 1100 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Kontakt

Informacije u vezi sa upisom mogu se dobiti putem telefona:
021/530-633; 021/530-231
Fax: 021/530-232
informacije@tims.edu.rs

[/tab]
[/tabs]