Your choice changes everything!

Upis u školsku 2019/20. godinu:

 • Master akademske studije (60 ESPB) – Turizam i razvoj
  (za sticanje akademskog zvanja Master menadžer) 
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport
  (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ) 
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija
  (za sticanje akademskog zvanja Master psiholog) 
 • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija
  (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija ) 

 

 

Master akademske studije

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije obima 240 ESPB.

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
 • Dve fotografije (za indeks);
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 14.10.2019. godine.

Školarina za master studije na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Primenjena psihologija iznosi 1400 evra u dinarskoj protvvrednosti, a za studijski program Turizam i razvoj 1000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Doktorske akademske studije

Pravo prijave na konkursza upisna doktorske studijeima lice koje:

 • ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • ima akademski stepen magistra nauka;
 • lice koje ima VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07- autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16).

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplome o završenim prethodnim studijama (osnovnim i master);
 • Dve fotografije (za indeks);
 • Biografiju;
 • Objavljene radove;
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 14.10.2019. godine.

Školarina za doktorske studije iznosi 2200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Master studije

Uslovi za upis na master akademske studije Turizam i razvoj

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.
Studenti koji su završili studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ne polažu prijemni ispit. Kandidati koji dolaze sa nesrodnih fakulteta polažu pristupni ispit koji se sastoji iz testa poznavanja oblasti – turizam.
Rangiranje kandidata se vrši na osnovu ostvarene prosečne ocene u toku osnovnih akademskih studija (70%) i dužine trajanja studija (30%).

 

Uslovi za upis na master akademske studije Fizičko vaspitanje i sport

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova .
Studenti koji su završili studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ne polažu prijemni ispit.
Kandidati koji dolaze sa nesrodnih fakulteta polažu pristupni ispit koji se sastoji iz testa poznavanja oblasti koju žele da studiraju – sport.
Rangiranje kandidata se vrši na osnovu ostvarene prosečne ocene u toku osnovnih akademskih studija (70%) i dužine trajanja studija (30%).

 

Uslovi za upis na master akademske studije Primenjena psihologija

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije psihologije ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.
Rangiranje kandidata se vrši na osnovu ostvarene prosečne ocene u toku osnovnih akademskih studija (70%) i dužine trajanja studija (30%).

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:
– Lična karta
– Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
– Uverenje o položenim ispitima
– Dve fotografije (za indeks)
– Uplatnicu na 6000,00 dinara

Preporučena literatura i ostali izvori za pripremu prijemnog ispita za studente sa nesrodnih fakulteta- TURIZAM 

1. Tomka. D. Osnove turizma, Fakultet za sport i turizam Tims. Novi Sad, 2007.
2. Unković, S, Zečević, B. Ekonomika turizma, Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet. Beograd, 2007.
3. Čomić, Đ. Turistička geografija, Visoka hotelijerska škola, Beograd, 2008.
4. Jobber, D, Fahy J. Osnovi marketinga. Data Status, Beograd, 2006.

 

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita za studente sa nesrodnih fakulteta – FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

1. Pavle Rubin: Kineziologija (Skripta za internu upotrebu). www.tims.edu.rs, Download Centar (Fizičko vaspitanje i Sport / Osnovne studije / 1. godina / Kineziologija)

2. Pavle Rubin: Rečnik kinezioloških pojmova. www.tims.edu.rs, Download Centar (Fizičko vaspitanje i Sport / Osnovne studije / 1. godina / Kineziologija)

3. Dušan Perić: Osnovi sportske lokomocije.

4. Zlatko Ahmetović: Osnove sportskog treninga.

5. Svetlana Lazić: Prezentacije sa predavanja. Download Centar (Fizičko vaspitanje i Sport / Osnovne studije / 2. godina / Pedagogija)

Školarina

Studijski program master akademskih studija TURIZAM I RAZVOJ – 500 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Studijski program master akademskih studija FIZIČKO VASPITANJE I SPORT – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Studijski program master akademskih studija PRIMENJENA PSIHOLOGIJA – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Doktorske studije

Pravo prijave na doktorske studije ima lice koje:
– Ima završene diplomske akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama,
– Ima akademski stepen magistra nauka, bez prijavljene doktorske disertacije, u skladu s odredbom člana 128 Zakona o visokom obrazovanju.

Školarina

Cena školarine za doktorske studije iznosi 1100 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Informacije u vezi sa upisom možete dobiti:

NAŠA ADRESA

Radnička 30a, Novi Sad
Srbija

KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon: (+381) 21.530.231
Fax: (+381) 21.530.232

PIŠITE NAM

POGLEDAJTE STUDIJSKE PROGRAME