Your choice changes everything!

Upis u školsku 2024/25. godinu:

 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport
  (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ) – 50 studenata
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija
  (za sticanje akademskog zvanja Master psiholog) – 25 studenata
 • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje i sport
  (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičkog vaspitanja i sporta )- 10 studenata

 

Master akademske studije

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije obima 240 ESPB.

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
 • Dve fotografije za indeks
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

 

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama.

Školarina za master studije na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Primenjena psihologija iznosi 1600 eura u dinarskoj protvvrednosti.

 

Doktorske akademske studije

Pravo prijave na konkurs zа upis nа doktorske studije ima lice koje:

 • ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 nа osnovnim akademskim imaster аkademskim studijama;
 • ima akademski stepen magistra nauka
 • lice koje ima VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07- autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16)

 

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Diplome o završenim prethodnim studijama (osnovnim i master);
 • Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • Dve fotografije za indeks
 • Biografiju
 • Objavljene radove
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Školarina za doktorske studije iznosi 3000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Master studije

Uslovi za upis na master akademske studije Fizičko vaspitanje i sport

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Fakultetu za sport i psihologiju ili srodnom fakultetu ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova .
Studenti koji su završili studije na Fakultetu za sport i psihologiju ili srodnom fakultetu ne polažu prijemni ispit.
Kandidati koji dolaze sa nesrodnih fakulteta polažu pristupni ispit koji se sastoji iz testa poznavanja oblasti koju žele da studiraju – sport.
Rangiranje kandidata se vrši na osnovu ostvarene prosečne ocene u toku osnovnih akademskih studija (70%) i dužine trajanja studija (30%).

 

Uslovi za upis na master akademske studije Primenjena psihologija

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije psihologije ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.
Rangiranje kandidata se vrši na osnovu ostvarene prosečne ocene u toku osnovnih akademskih studija (70%) i dužine trajanja studija (30%).

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:
– Lična karta
– Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
– Uverenje o položenim ispitima
– Dve fotografije (za indeks)
– Uplatnicu na 6000,00 dinara

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita za studente sa nesrodnih fakulteta – FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

1. Dušan Perić: Osnovi sportske lokomocije.

2. Zlatko Ahmetović: Osnove sportskog treninga.

Školarina

 

Studijski program master akademskih studija FIZIČKO VASPITANJE I SPORT – 800 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Studijski program master akademskih studija PRIMENJENA PSIHOLOGIJA – 800 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Doktorske studije

Pravo prijave na doktorske studije ima lice koje:
– Ima završene diplomske akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama,
– Ima akademski stepen magistra nauka, bez prijavljene doktorske disertacije, u skladu s odredbom člana 128 Zakona o visokom obrazovanju.

Školarina

Cena školarine za doktorske studije iznosi 1100 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).

Informacije u vezi sa upisom možete dobiti:

NAŠA ADRESA

Radnička 30a, Novi Sad
Srbija

KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon: (+381) 21.530.231
Fax: (+381) 21.530.232

PIŠITE NAM

POGLEDAJTE STUDIJSKE PROGRAME