Upis

DRUGI UPISNI ROK

Na Fakultetu za sport i turizam moguće je konkurisati za Upis na sledeće akreditovane studijske programe:

1. MENADŽMENT I BIZNIS U TURIZMU (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani menadžer – 240 ECTS) – 39 studenata
2. FIZIČKO VASPITANJE I SPORT (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta – 240 ECTS) – 31 studenta
3. PSIHOLOGIJA (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog – 240 ECTS) – 37 studenta

VAŽNA NAPOMENA: Kandidati koji su položili prijemni ispit na nekom od srodnih fakulteta ne moraju ga ponovo polagati.

Uslovi za konkurisanje

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi oni koji imaju završenu srednju školu.
Prijemni ispit polažu kandidati koji su Studentskoj službi priložili svu potrebnu dokumentaciju zajedno sa uplatnicom od 6.000,00 dinara (na ime plaćanja troškova prijemnog ispita), na račun:
265-2010310003938-78

Potrebna dokumentacija

Prilikom konkurisanja na osnovne akademske studije potrebno je dostaviti:
1. Ličnu kartu
2. Diplomu (završena srednja škola)
3. Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole
4. Dve fotografije (za indeks)
5. Uplatnicu na 6.000,00 dinara za troškove prijemnog ispita

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overena kopija najkasnije do 31.08.2017. godine.

Klasifikacioni ispit

Prijemni ispiti biće održani 04. septembra 2017. godine u 9h za studijski program Fizičko vaspitanje i sport a za studijske programe Menadžment i biznis u turizmu i Sportsku psihologiju u 10h.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na kvalifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Klasifikacioni ispit na smeru Menadžment i bizis u turizmu vrednuje se na sledeći način:
20% test opšteg obrazovanja,
20% test poznavanja oblasti,
20% motivaciono pismo,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Klasifikacioni ispit na smeru Fizičko vaspitanje i sport vrednuje se na sledeći način:
10% test opšteg obrazovanja,
20% test motoričke kompetentnosti,
20% test poznavanja oblasti,
10% motivaciono pismo,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Test motoričke kompetentnosti sastoji se iz:  procena opšte koordinacije, procena specifične koordinacije, plivanje na 50 metara.

Klasifikacioni ispit na smeru Psihologija vrednuje se na sledeći način:
60% poznavanje oblasti
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Preporučena literatura

Oblast sporta

Udžbenici:
1. Brian J. Sharkey (2008.): Vežbanje i zdravlje, Data status, Beograd
2. Ahmetović. Z. (2013.): Osnove sportskog treninga, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Oblast turizma

I Udžbenici:
1. Bakić.O., Nikolić.M. (2008): Osnove turizma, udžbenik za srednje ekonomske škole. Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd
2. Bakić.O. (2008): Ekonomika turizma, udžbenik za srednje ekonomske škole. Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd
3. Stanković, St. (2008): Turistička geografija, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd

Oblast psihologija

Udžbenik:

1. Rot N. i Radonjić S.(2002): Psihologija, udžbenik za srednje škole

 

Finansiranje studija

Školarina

Cena školarine iznosi:
Za studijski program Fizičko vaspitanje i sport – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Za studijski program Menadžment i biznis u turizmu – 650 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Za studijski program Psihologija – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Školarina na godišnjem nivou može se platiti u više rata, s tim što prva rata iznosi najmanje 50% od cene prvog semestra.
U cenu školarine, za studente koji redovno izvršavaju svoje radne i finansijske obaveze, uračunati su: osiguranje, izdavanje potvrda o statusu studenta i knjige koje je izdao Fakultet.

Popusti i stipendije

Fakultet za sport i turizam u školskoj 2017/2018. godini omogućava:
STIPENDIJE
Srednjoškolci sa Vukovom diplomom ostvaruju pravo na stipendiju za I godinu studija u iznosu od 25% od ukupne školarine.
POPUSTI
Osobe sa invaliditetom – 20% popusta na cenu školarine
Članovi uže porodice – 50% popusta na cenu školarine za drugog člana porodice

Kontakti

Informacije u vezi sa upisom mogu se dobiti putem telefona:
021/530-633; 021/530-231

Preuzimanje dokumentacije

Provera motoričke kompetentnosti
Prijemni opšta kultura
Motivaciono pismo
Prijemni sport
Prijemni turizam
Konkurs za upis – školska 2017/18