Fakultet za sport i psihologiju

Konkurs za upis u školsku 2016/17. godinu

FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM NOVI SAD

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

Raspisuje

KONKURS

Za upis studenata na akreditovane studijske programe u prvu godinu studija u školskoj 2016/17. godini:

 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Menadžment i biznis u turizmu ( za sticanje akademskog zvanja Diplomiranimenadžer) – 50 studenata
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport ( za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Sportska psihologija ( za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog) – 50 studenta
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Turizam i razvoj ( za sticanje akademskog zvanja Master menadžer) – 25 studenata
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport ( za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ) – 50 studenata
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija ( za sticanje akademskog zvanja Master psiholog) – 25 studenata
 • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija ( za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija ) – 6 studenata
 • Doktorske studije (180 ESPB) – Menadžment održivog razvoja u turizmu ( za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka-menadžment i biznis) – 5 studenta

Osnovne akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije ima lice koje ima završenu srednju školu. Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
 • Svedočanstva;
 • Dve fotografije (za indeks)
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za prijemni ispit
 • Lekarsko uverenje ( za upis na studijski program Fizičko vaspitanje i sport)

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 29.06.2016. godine.

Prijemni ispit za studijski program Menadžment i biznis u turizmu biće održan se 30. juna, za studijski program Fizičko vaspitanje i sport 01. jula 2016. godine, a za studijski program Sportska psihologija 11. jula.

Rang liste kandidata biće objavljene 01.07.2016. godine i 12.07.2016. godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole ( najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na klasifikacionom ispitu ( najviše 60 bodova).

Školarina za studijske programe Fizičko vaspitanje i sport i Sportska psihologija iznosi 1400 eura u dinarskoj protvvrednosti, a za studijski program Menadžment i biznis u turizmu 1300 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Svi student koji se upišu u prvom upisnom roku ostvaruju popust na školarinu u iznosu od 10% za prvu godinu studija.

 

Master akademske studije

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.

Studenti koji su završili studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ne polažu prijemni ispit.

Kandidati koji dolaze sa nesrodnih fakulteta polažu pristupni ispit koji se sastoji iz testa poznavanja oblasti.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu ostvarene prosečne ocene u toku osnovnih akademskih studija (70%) i dužine trajanja studija (30%).

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 01.07.2016. godine.
Prijemni ispit biće održan 04. jula 2016. godine.

Školarina za master studije na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Primenjena psihologija iznosi 1500 eura u dinarskoj protvvrednosti, a za studijski program Turizam i razvoj 1000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Svi studenti koji se upišu u prvom upisnom roku ostvaruju popust na školarinu u iznosu od 10%.

 

Doktorske akademske studije

Pravo prijave na konkurs zа upis nа doktorske studije ima lice koje:

А:        – ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova ili

– ima akademski stepen magistra nauka ili

– ima VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg Zakona o visokom obrazovanju

B:       – lice koje je prethodne studije okončalo u naučnoj oblasti doktorskog studijskog programa

– lice koje je prethodne studije okončalo sa najmanjom prosečnom ocenom 8

Lice koje ne ispunjava uslove iz tačke B polaže diferencijalne ispite.

Školarina za doktorske studije iznosi 2200 eura u dinarskoj protivvrednosti.

 

Radnička 30a/II sprat, Novi Sad

Tel: 021/530-633; 530-231

Fax: 021/530-232

www.tims.edu.rs

informacije@tims.edu.rs