Fakultet za sport i psihologiju

Kako prevazilaziti savremene probleme i konfikte u turizmuMenadžeri na destinacijama, u klasterima, preduzećima, programerima turističkih usluga, potencijalnim turistima


[tabs tab1=”Tematske celine” tab2=”Način rada” tab3=”Ishod” tab4=”Prijava”]
[tab]

  • Milenijumski ciljevi i ključne promene u svetu koje utiču na turizam
  • Savremeni turista – profil, očekivanja, satisfakcije
  • Prirodne promene i katastrofe – kako se poslovno prilagođavati
  • Kroskulturne komunikacije – susreti, interakcije lokalnih zajednica i turista
  • Lokalni razvoj, borba protiv siromaštva, pro-poor turizam
  • Prevazilaženje kriznih situacija u turizmu
  • Turizam i kvalitet življenja – novi oblici turizma, zdravstvena bezbednost

[/tab]
[tab]

Predavanja, radionice i timski rad, analiza studija slučaja, interaktivne diskusije, dijalozi tipa «world cafe», modelovanje procesa planiranja i realizacije postupaka rešavanja konkretnih situacija iz prakse polaznika kursa.

[/tab]
[tab]

Kurs pruža uvid u savremene procese, ali i praktična primenljiva znanja i veštine. Savladavanje meto- da preuzimanja odgovornosti za očekivane efekte na primerima subjekata u turizmu koji po ulogama odgovaraju grupi polaznika (uloga hotela, destinacije, agencija, konsalting firmi, udruženja građana, grupa turista i sl.).

[/tab]
[tab]

[/tab]
[/tabs]