Fakultet za sport i psihologiju

Poziv za učešće na naučnom skupu Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta

Pozivamo Vas da učestvujete u radu Prvog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem koji će se baviti razvojnim karakteristikama deteta predškolskog uzrasta holistički shvaćenim, pri čemu ćete svojim aktivnim pristupom doprineti njegovom značaju, ulozi i afirmaciji.

Na Skupu koji organizuju Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i Fakultet za sport i turizam u Novom Sadu biće predstavljeni radovi iz različitih naučno-stručnih disciplina, čije je područje interesovanja, pre svega, vaspitno-obrazovni proces, aktivnosti i podrška celovitom razvoju deteta.

Cilj Naučnog skupa je razmena znanja i iskustava u oblasti unapređenja razvoja, zdravlja i kvaliteta života predškolskog deteta.

Inicijalne teme skupa i tematske oblasti su:

  1.      Kurikulum (program predškolskog vaspitanja i obrazovanja)
  2.      Organizacija života u predškolskoj ustanovi (dinamika rada vaspitno-obrazovnog procesa)
  3.      Savremeni pristup u razvoju motoričkih sposobnosti
  4.      Integracija sadržaja i aktivnosti u predškolskoj ustanovi
  5.      Formiranje pojma o sebi i fizičko vežbanje (self koncept)
  6.      Razvojni procesi i učenje
  7.      Razvojne karakteristike i senzitivni periodi deteta predškolskog uzrasta
  8.      Prevencija i korekcija posturalnog statusa

Učešće za Skup se prijavljuje do 25.03.2013. godine. Učesnici/ce Naučnog skupa mogu prijaviti samo jedan autorski rad (kao autor ili koautor). Uz prijavljenu temu neophodno je dostaviti rezime rada (do 400 reči) na maternjem i na engleskom jeziku. Zbornik rezimea će biti distribuiran učesnicima/cama u elektronskoj formi.

Prijava rada treba da sadrži: zvanje, ime i prezime autora/ke, instituciju i mesto zaposlenja, e-mail adresu, naslov rada, rezime rada na maternjem i engleskom jeziku. A uputstvo autorima možete preuzeti ovde, potsećamo da je za pisanje monografije potrebno 5 autocitata i 16 strana teksta. Ako monografiju pišu dva autora, dovoljna su po 3 autocitata.

Prihvaćeni radovi podležu anonimnoj recenziji, od kojih će najbolji, nakon pozitivne ocene biti objavljeni u posebnoj monografiji. Ostali radovi, takođe pozitivno recenzirani, će biti objavljeni u naučnom časopisu za sport, turizam i velnes: Tims.Acta, koji je kategorisan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.  Formular za prijavu možete pronaći ovde:
Prijava_za_ucesce-Razvojne_karakteristike_deteta_predskolskog_uzrasta

Na Skupu se može učestvovati u svojstvu autora/ke rada ili kao aktivni/a slušalac/teljka. Status aktivnog/e slušaoca/teljke se preporučuje vaspitačima/čicama predškolskih ustanova, budući da na taj način mogu steći 16 bodova iz kvote obaveznog stručnog usavršavanja.

Molimo Vas da prijave dostavite nae-mail adresu dekanat@tims.edu.rs  sa naznakom za Naučni skup.