Fakultet za sport i psihologiju

OSNOVNI ZADACI I CILJEVI RADA FAKULTETA

Fakultet kao ustanova visokog obrazovanja dokazuje svoju misiju i viziju ostvarivanjem sledećih programskih cilјeva i zadataka:

EDUKACIJA-OBRAZOVANJE:

Fakultet ostvaruje sve vidove obrazovanja: formalno, neformalno i informalno.

Kao akreditovana visokoškolska ustanova u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije Fakultet realizuje koncept formalnog obrazovanja kroz nastavu na nivoima osnovnih, master i doktorskih studija u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i osnovnih i master studija psihologije. U tom smislu Fakultet radi na stalnom programskom i organizacionom prilagođavanju zahtevima nauke, struke i tržišta rada. Po završetku nekog od nivoa studija sporta, studenti se nalaze u zanimanjima nastavnika/profesora fizičke kulture u ustanovama obrazovanja, trenera/instruktora u sportu u klubovima takmičarske orijentacije kao i klubovima koji su orijentisani ka psihofizičkom razvoju mladih. Značajan broj studenata, sa znanjima i veštinama kao ishodima kurikuluma Fakulteta, pronalazi se u zanimanjima koja doprinose kvalitetu života odraslih, radnim mestima fitnes instruktora, animatora, organizatora. Dodatnim edukacijama se jedan broj svršenih studenata usmerava ka aktivnostima kao što su rad sa osetlјivim grupama građana, rad sa osobama narušene posture. Studijski program psihologije nudi znanja i veštine neophodne za stručno i samostalno obavlјanje psihološke prakse u različitim oblastima primenjene psihologije (obrazovnoj, zdravstvenoj, sportskoj, organizacionoj, itd.). Takođe nudi veštine analiziranja i integrisanja različitih psiholoških, teorijskih perspektiva koje su neophodne za dalјe studiranje psihologije na master nivou, te drugih sličnih studija. Nakon završenih studija psihologije, studenti će biti osposoblјeni da rade u zdravstvenim, obrazovnim, kao i ustanovama socijalne zaštite, a pored toga i u oblasti sporta, industrije, biznisa i marketinga.

Kao obrazovna ustanova Fakultet ostvaruje neformalno obrazovanje sa cilјem sticanja zvanja “Operativni trener u sportu”. U tom smislu specifičnim programima, usklađenim sa relevantnim preporukama Ministarstva sporta Republike Srbije a u saradnji sa relevantnim strukovnim asocijacijama, polaznici se osposoblјavaju za pedagoški rad u sportu.

Nizom svojih sadržaja Fakultet ostvaruje i informalno obrazovanje. U tom smislu projektuju se različte forme rada: tribine, panel diskusije, radionice koje doprinose transferu aktuelnih znanja, upotpunjavanju postojećih znanja onih kadrova koji već imaju status radnoaktivnih gradjana.

NAUČNI RAD:

Kao akreditovana naučnoistraživačka ustanova Fakultet ima obavezu da se bavi naučno istraživačkim radom kojim i zaposleni i ustanova dokazuju svoju kompetentnost. Indikatori takve aktivnosti su rezultati istraživanja koji se iskazuju pisanjem radova publikovanim u časopisima i saopštenjima na naučnim skupovima. Istraživanja su generičkog i interdisciplinarnog karaktera i posvećena su temama za koje je Fakultet kompetentan. U smislu obezbedjivanja uslova za bavlјenje istraživačkim radom Fakultet projektuje i oprema vlastitu istraživačku laboratoriju.

PUBLICISTIČKA DELATNOST:

Koherentno sa navedenim programskim orijentacijama Fakultet ostvaruje i relevantnu publicističku i bibliotečku delatnost. U tom smislu Fakultet uredjuje časopis TIMS Acta koji publikuje rezultate istraživanja tematski korespodentne sa polјima interesovanja Fakulteta. Takodje Fakultet publikuje i tekstove u formi udžbeničke literature tematski korespodentne sa kurikulimima koje ostvaruje u području obrazovanja. Fakultet ima svoju biblioteku koja poseduje bibliotečke jedinice koje doprinose kvalitetu priprema studenata za ispitne obaveze.

SARADNJA I RAZMENA:

Fakultet ostvaruje nizove saradnje. Sarađuje sa organizacijama koje reprezentuju moguće prostore radnog angažovanja svršenih studenata, sarađuje sa asocijacijama koje mogu da doprinesu kvalitetu procesa usklađivanja programa Fakulteta potrebama okruženja, sarađuje sa ustanovama visokog obrazovanja u smislu razmena iskustava, nastavnika, studenata.

Operacionalizacija navedenih osnovnih cilјeva se ostvaruje  kroz  plan rada Fakulteta na nivou svake školske godine a na bazi evaluacije godišnjih izveštaja o radu Fakulteta.