Instruktori

Instruktor u sportu je sportsko zanimanje lica koja se bave poslovima osnovne obuke u određenoj sportskoj grani ili sportsko turističkoj aktivnosti.

Naziv zanimanja iz prethodnog stava obuhvata i naziv određene sportske aktivnosti, odnosno sportsko turističke aktivnosti (skijanje, klizanje, ples, plivanje, planinarenje, alpinizam, slobodno penjanje, orijentiring, speleologija, sportsko letenje, padobranstvo, podvodni sport, paraglajding, jedrenje, jedriličarstvo, jahanje, rafting, lov, ribolov, mauntibajking, joga i sl.).

Karakteristični poslovi instruktora u sportu jesu: realizacija procesa osnovnog tehničko taktičkog obučavanja vežbača i sportista u dotičnoj sportskoj grani, odnosno sportsko turističkoj aktivnosti; pripremanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja; obezbeđivanje preventivnih mera bezbednosti i pružanje prve pomoći kod povreda; izvođenje programa sportskih aktivnosti sa sportistima i sl. Zvanje u okviru zanimanja instruktora koje se može steći na našem Fakultetu je Sportski instruktor specijalista. Za sticanje ovog zvanja neophodno je najmanje završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa, odnosno 240 nastavnih časova. Programom su planirana predavanja i polaganje ispita iz opšte i užestručnih predmeta.

Program stručnog osposobljavanja instruktora u sportu realizuje se u neposrednoj saradnji sa nadležnim granskim savezima, i obuhvata nastavu i praktičan deo iz opšte i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama odgovarajuće sportske grane.

Prema Zakonu o sportu Republike Srbije (Član 29. i 30.), poslovima stručnog osposobljavanja mogu se baviti akreditovane visokoškolske ustanove (kakav je i naš tims.) u skladu sa zakonom kojim se uređuje delatnost visokog obrazovanja i Zakonom o sportu, kao i zavodi za sport i medicinu sporta, ali samo u saradnji sa visokoškolskim ustanovama. Samo u izuzetnim prilikama, kada zainteresovane visokoškolske institucije nemaju kompetentan nastavni kadar, ili za to nisu zainteresovane, poslove stručnog osposobljavanja delimično mogu realizovati i granski sportski savezi, koji su priznati od strane republičkog ministarstva nadležnog za sport, ali i tada uz obaveznu saradnju sa akreditovanom visokoškolskom ustanovom. Nosioci stručnog osposobljavanja, koje je tokom poslednjih godina u zemljama Evropske unije postalo dominantan oblik edukacije stručnjaka u sportu, su dakle – visokoškolske ustanove.

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Nastava se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano preko granskih saveza, moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.

Imajući u vidu specifičnosti sportskih grana u kojima se stiče zvanje instruktora, Fakultet realizuje opšti, a odgovarajući savezi užestručni deo. Cena opšteg dela, koja se uplaćuje Fakultetu, iznosi 190 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). U navedenu cenu su uključeni teorijska nastava, konsultacije, ispiti, vođenje evidencije u skladu sa zakonskim propisima, građa za pripremu ispita u elektronskoj formi i izdavanje sertifikata. Navedeni iznos može se uplatiti u 2 rate.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u neophodno je da se lično prijavi ili podnese elektronsku prijavu, kao i da do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu. Svim polaznicima koji su na matičnoj višoj ili visokoj školi položili ispit iz nekog od predviđenih predmeta, i o tome dostave odgovarajuće uverenje, ispit će se priznati, a cena umanjiti.

Nastavni predmeti za instruktore u sportu sa fondom časova

RBNastavni predmetiFond
                                           Opšte stručni predmeti
1.Osnove sporta (osnovi sportske antropomotorike i biomehanike)12
2.Osnove sportske antropologije – funkcionalne anatomije, fiziologije i sportske medicine 

24

3.Osnove psihologije sporta12
4.Osnove sportske metodike16
5.Osnove sportske statitike i informatike   8
6.Osnove teorije treninga12
 

7.

Osnove organizacije sporta i zakonske uređenosti sporta u Republici Srbiji 

12

                                                                                      Svega: 96
                                             Uže stručni predmeti
8.Analiza sportske aktivnosti48
9.Metodika obučavanja sportske grane48
10.Sportsko pedagoška praksa48
                                                                                        Svega:144
                                                                                        Ukupno:240

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530 633, 021 530 231 ili 063 256 624, i putem mejla na: sava.rajkovic@tims.edu.rs