Instruktori

Instruktor u sportu je sportsko zanimanje lica koja se bave poslovima osnovne obuke u određenoj sportskoj grani ili sportsko turističkoj aktivnosti.

Naziv zanimanja iz prethodnog stava obuhvata i naziv određene sportske aktivnosti, odnosno sportsko turističke aktivnosti (plivanje, planinarenje, alpinizam, slobodno penjanje, orijentiring, speleologija, jahanje, i sl.).

Karakteristični poslovi instruktora u sportu jesu: realizacija procesa osnovnog tehničko taktičkog obučavanja vežbača i sportista u dotičnoj sportskoj grani, odnosno sportsko turističkoj aktivnosti; pripremanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja; obezbeđivanje preventivnih mera bezbednosti i pružanje prve pomoći kod povreda; izvođenje programa sportskih aktivnosti sa sportistima i sl. Zvanje u okviru zanimanja instruktora koje se može steći na našem Fakultetu je Sportski instruktor specijalista. Za sticanje ovog zvanja neophodno je najmanje završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa, odnosno 360 nastavnih časova. Programom su planirana predavanja i polaganje ispita iz opšte i užestručnih predmeta.

Program stručnog osposobljavanja instruktora u sportu realizuje se u neposrednoj saradnji sa nadležnim granskim savezima, i obuhvata nastavu i praktičan deo iz opšte i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama odgovarajuće sportske grane.

Prema Zakonu o sportu Republike Srbije (Član 29. i 30.), poslovima stručnog osposobljavanja mogu se baviti akreditovane visokoškolske ustanove (kakav je i naš tims.) u skladu sa zakonom kojim se uređuje delatnost visokog obrazovanja i Zakonom o sportu, kao i zavodi za sport i medicinu sporta, ali samo u saradnji sa visokoškolskim ustanovama. Samo u izuzetnim prilikama, kada zainteresovane visokoškolske institucije nemaju kompetentan nastavni kadar, ili za to nisu zainteresovane, poslove stručnog osposobljavanja delimično mogu realizovati i granski sportski savezi, koji su priznati od strane republičkog ministarstva nadležnog za sport, ali i tada uz obaveznu saradnju sa akreditovanom visokoškolskom ustanovom. Nosioci stručnog osposobljavanja, koje je tokom poslednjih godina u zemljama Evropske unije postalo dominantan oblik edukacije stručnjaka u sportu, su dakle – visokoškolske ustanove.

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Nastava se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano preko granskih saveza, moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.

Imajući u vidu specifičnosti sportskih grana u kojima se stiče zvanje instruktora, Fakultet realizuje opšti, a odgovarajući savezi užestručni deo. Cena opšteg dela, koja se uplaćuje Fakultetu, iznosi 190 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). U navedenu cenu su uključeni teorijska nastava, konsultacije, ispiti, vođenje evidencije u skladu sa zakonskim propisima, građa za pripremu ispita u elektronskoj formi i izdavanje sertifikata. Navedeni iznos može se uplatiti u 2 rate.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u neophodno je da se lično prijavi ili podnese elektronsku prijavu, kao i da do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu. Svim polaznicima koji su na matičnoj višoj ili visokoj školi položili ispit iz nekog od predviđenih predmeta, i o tome dostave odgovarajuće uverenje, ispit će se priznati, a cena umanjiti.

Nastavni predmeti za instruktore u sportu sa fondom časova

RB Nastavni predmeti Fond
                                           Opšte stručni predmeti
1. Osnove sportske antropologije 72
1.1 Osnove funkcionalne anatomije                      16

1.2 Osnove fiziologije sporta                                 24

1.3 Osnove psihologije sporta                               20

1.4 Osnove sportske medicine                              12

2. Osnove teorije i metodike sportskog treninga 20
3. Osnove sportske statistike i informatike 12
4. Osnove organizacije i zakonske uređenosti sporta u Republici Srbiji  8
5. Prva pomoć 8
                                                                Svega: 120
                                             Uže stručni predmeti
6. Analiza sportske aktivnosti 90
7. Metodika obučavanja sportske grane 90
8. Sportsko pedagoška praksa 60
 

Svega:

 

240

                                                                                         Ukupno: 360

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530 633, 021 530 231 ili 063 256 624, i putem mejla na: sava.rajkovic@tims.edu.rs