Sport

GODINE

SEMESTARA

ESPB Bodova

Dvadeset prvi vek je vek fizičke aktivnosti i prirodnog okruženja. Našem društvu su potrebni obrazovani mladi ljudi koji će promovisati zdrav način života i sportske vrednosti, od škola preko radnih mesta do sportskih klubova. Bez obzira na to da li je reč o edukaciji budućih trenera, profesora fizičkog vaspitanja ili naučnika u polju sporta, mi smo posvećeni temeljnom izučavanju teorije, praktičnim veštinama i stalnoj saradnji i interakciji na relaciji nastavnik-student.

Naše višenamenska sportska sala i dostupna vežbališta, tradicionalne i interaktivne učionice, moderno opremljena istraživačka laboratorija, elektronska i tradicionalna biblioteka su garancija da će se svaki naš student na aktuelan, dopadljiv i kvalitetan način upoznati sa svim savremenim trendovima obrazovanja iz oblasti fizičke aktivnosti i sporta.

Na osnovnim studijama školujemo studente za profesore fizičkog vaspitanja i sporta. Takav kadar neophodan je, kako obrazovnim ustanovama, tako i sportskim klubovima, gde je budući stručnjak važan činilac programiranja fizičkog vežbanja – od deteta do profesionalnog sportiste. Kroz četiri godine školovanja, student se upoznaje sa teorijskim i praktičnim aspektima vežbanja u okviru predmeta sa snažnom kineziološkom, biomedicinskom i socio-psihološkom osnovom. Prikupljanjem 240 ECTS bodova tokom studiranja, u skladu sa evropskim preporukama u obrazovanju, student se maksimalno usmerava ka praktičnom radu, najpre uz asistenciju našeg nastavnog kadra, a zatim i samostalno. Naš obrazovni proces usmeren je, pre svega, ka sticanju operativnih veština kao što su rukovođenje časom fizičkog vaspitanja ili upravljanje treningom u kolektivnim i individualnim sportovima. Zajedničke sportske aktivnosti i studentski parlamentarizam, samo su neke od vannastavnih aktivnosti koje će studentima ostati u sećanju, a istovremeno omogućiti sazrevanje i obrazovanje tokom zajedničkog četvorogodišnjeg života na TIMS-u.

 

10 razloga zašto da studirate sport na tims.u

 1. Akreditovan i priznat studijski program i višegodišnje iskustvo.
 2. Savremene nastavne metode usmerene ka usvajanju praktičnih znanja i razvoju veština i sposobnosti.
 3. Rad u malim grupama koji omogućava interakciju, dobru komunikaciju sa predavačima i visok kvalitet studija.
 4. Kontakt sa praksom i gostovanja stručnjaka iz vodećih sportskih klubova i institucija.
 5. Ljubazan tim studentske službe koji će vas pratiti od upisa do dodele diplome.
 6. Visoke ocene studenata u svim oblastima funkcionisanja Fakulteta koje ukazuju na našu usmerenost ka studentima.
 7. Praktičan rad u laboratoriji za funkcionalnu dijagnostiku uz pomoć vrhunskih sportista i stručnjaka.
 8. Savremeno opremljen i kvalitetno uređen prostor obezbeđuje vrhunsku radnu atmosferu.
 9. Mogućnost izbora nekoliko nivoa studija (od 3 do 8 godina) u skladu sa vašim potrebama.
 10. Dodatne vannastavne aktivnosti koje obogaćuju studentski život.

1. godina

Kineziologija
Engleski jezik 1
Sociologija
Individualni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 1
Funkcionalna anatomija
Teorija fizičkog vaspitanja
Higijena sa zdravstvenom ekologijom
Pedagoška psihologija
Individualni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 2
Primenjena informatika
Engleski jezik 2

2. godina

Kolektivni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 1
Pedagogija
Biološka antropologija
Antropomotorika
Fiziologija
Osnove menadžmenta
Didaktika
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 7)
Atletika 1
Fitnes 1
Košarka 1
Plivanje 1
Stoni tenis 1
Karate 1
Fudbal 1
Kolektivni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 2

3. godina

Biomehanika
Metodika upravljanja trenažnim procesima
Sport u školama
Metodika nastave fizičkog vaspitanja
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 2)
Sportski događaji
Prikaz sportova
Vežbanje i zdravlje
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 3)
Metodika predškolskog fizičkog vaspitanja
Metodika fizičkog vaspitanja posebnih grupa
Teorija i metodika rekreacije
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 7)
Atletika 2
Fitnes 2
Košarka 2
Plivanje 2
Stoni tenis 2
Karate 2
Fudbal 2
Pedagoška praksa

4. godina

Primenjena statistika
Kineziterapija
Blok izbornih predmeta 5 (bira se 1 od 3)
Letnje aktivnosti u prirodi
Zimske aktivnosti u prirodi
Aktivnosti na vodi
Pravo i etika
Komunikologija
Dijagnostika u fizičkom vaspitanju i sportu
Razvojna psihologija
Medicina sporta
Diplomski ispit

Savladavanjem studijskog programa, studenti stiču kompetencije neophodne za kvalitetno obavljanje delatnosti u fizičkom vaspitanju i sportu. Opšte kompetencije koje studenti stiču su univerzalne i odnose se pre svega na sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja u nastavi fizičkog vaspitanja i sporta, kao i ovladavanja metodama rada, postupcima i procesima istraživanja. Pored toga, studenti su osposobljeni da:

 • Izvrše analizu programa nastave i na osnovu materijalnih uslova izaberu nastavne jedinice i kreiraju nastavni plan za tekuću školsku godinu.
 • Praktično demonstriraju sve motoričke zadatke predviđene nastavnim planom i programom.
 • Samostalno planiraju, organizuju i realizuju čas fizičkog vaspitanja na svim nivoima obrazovanja.
 • Organizuju sportski dan, kros i druge sportske manifestacije u okviru škole.
 • Organizuju i samostalno sprovode trenažni proces u okviru sportskih sekcija škole.
 • Organizuju i sprovode trenažni proces svih kategorija u izabranoj sportskoj grani.
 • U saradnji sa kolegama organizuju i sprovedu logorovanje, nastavu u prirodi i ostale vannastavne aktivnosti.
 • Kreativno primene stečena znanja i na najsloženijim poslovima u okviru svoje struke.
 • Planiraju, kontrolišu i izvode najsloženije stručne poslove u oblasti za koju su stekli dodatnu kompetenciju (trenažna tehnologija, health&fitness).
 • Prihvate i tumače permanentno usavršavanje u svojoj struci kao cilj opstanka u struci i razvoj struke, koristeći saznanja i iz drugih stručnih naučnih disciplina.

Mogućnosti za zapošljavanje

 • Nastavnik ili profesor fizičkog vaspitanja i sporta u osnovnim i srednjim školama;
 • Nastavnik fizičkog vaspitanja sa decom u predškolskim ustanovama i nižim razredima osnovnih škola;
 • Savetnik za bavljenje fizičkim aktivnostima za lica trećeg doba, rekreativcima i osobama sa zdravstvenim tegobama;
 • Programer fizičkih aktivnosti u sportskim, sportsko-rekreativnim, turističkim, banjskim i drugim institucijama i organizacijama;
 • Trener u sportskim klubovima; Promoter zdravog načina življenja i savetnik u fitnes i wellness centrima;
 • Programer lokalnog i regionalnog razvoja fizičke kulture u nadležnim institucijama.
POGLEDAJTE I OSTALE STUDIJSKE PROGRAME