Fakultet za sport i psihologiju

Fakultet za sport i turizam – Tims. iz Novog Sada, osnovan je 2004. godine kao samostalna visokoškolska ustanova čiji su osnivači privatna lica. Fakultet posluje u sastavu Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice. Fakultet, kao i svi studijski programi, akreditovan je kao naučna institucija sa dozvolom za obavljanje naučno-istraživačkog rada. Pored toga Fakultetu je izdata i radna dozvola od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata, kao jednom od prvih privatnih fakulteta sa takvim statusom.

Osnovne vrednosti Tims.a su usmerenost ka praksi, preduzetnički duh, interaktivna nastava i rad u malim grupama, naučna utemeljenost saznanja i fokusiranost na savremena dostignuća u teoriji i praksi.

VIŠE OD 1500 STUDENATA DIPLOMIRALO JE NA Tims.u

U PROTEKLIH 15 GODINA NA FAKULTETU ZA SPORT I TURIZAM JE DIPLOMIRALO 1579 STUDENATA. NA OSNOVNIM STUDIJAMA, UKUPNO 1255 STUDENATA, AKADEMSKO ZVANJE MASTER STEKLO JE UKUPNO 243 STUDENTA, MAGISTAR NAUKA 38, A DOKTOR NAUKA 43.

Sedište je u Novom Sadu, na adresi Radnička 30a, u prostorijama u vlasništvu Fakulteta sa ukupno 800 m².

Misija Tims.a je da bude mesto susreta i razmene ideja iz oblasti sporta, turizma i psihologije, kao i aktivnog i kreativnog korišćenja slobodnog vremena u cilju poboljšanja kvaliteta življenja. Koncipiran kao akademska ustanova visokog obrazovanja, Fakultet za sport i turizam je akreditovan za sprovođenje osam studijskih programa, tri u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, tri u oblasti menadžmenta i biznisa u turizmu i dva u oblasti psihologije. Svi programi su akreditovani u polju društveno-humanističkih nauka. Kurikulumi su generalno koncipirani tako da se osnovni nivo završava nakon četiri godine studija, diplomski master nivo traje jednu, a doktorske studije tri godine.

Na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport stiču se sledeća zvanja:
• na osnovnom nivou akademskog obrazovanja, prema nomenklaturi zanimanja stiče se zvanje: Diplomirani profesor sporta i fizičkog vaspitanja;
• na master studiju se stiče se zvanje: Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;
• na doktorskim studijama sporta stiče se zvanje: Doktor nauka – fizičkog vaspitanja, sporta i kineziterapije.

Na studijskom programu Menadžment i biznis u turizmu stiču se sledeća zvanja:
• na osnovnim akademskim studijama stiče se zvanje: Diplomirani menadžer;
• na master studiju: Master menadžer;
• na doktorskim studijama turizma stiče se zvanje: Doktor nauka – menadžmenta i biznisa.

Na studijskom programu Psihologija stiču se sledeća zvanja:
• na osnovnim akademskim studijama stiče se zvanje: Diplomirani psiholog;
• na master studiju: Master psiholog.

Na Fakultetu se sprovode aktivnosti naučno-istraživačkih projekata, kako u oblasti sporta, tako i u oblastima turizma i psihologije. Nastavnici i saradnici doprinose afirmaciji Fakulteta kroz lični naučni razvoj i sticanjem kompetencija (pisanjem naučno-istraživačkih radova i vođenjem i učešćem u projektima).