MSc Psihologija

GODINA

SEMESTRA

ESPB Bodova

Master akademske studije primenjene psihologije (sportska, medicinska i forenzička psihologija) se izvode tokom jedne akademske godine. Ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi je 60. Student koji završi ovaj studijski program stiče naziv: Master psiholog.

Da bi kandidat konkurisao za upis na master akademske studije treba da ima završene osnovne akademske studije psihologije po akreditovanom studijskom programu, ili neke druge studije u četvorogodišnjem trajanju (u tom slučaju kandidat pre upisa polaže određeni broj diferencijalnih ispita).

Tokom prvog semestra master studija student polaže tri obavezna predmeta koji mu pružaju napredna znanja koja ga osposobljavaju za naučno istraživanje, za rad u praksi i u nastavi psihologije, kao i dva izborna predmeta u kojima stiče specifična znanja, pri čemu ima mogućnost izbora između tri oblasti primenjene psihologije – sporstke, medicinske i forenzičke psihologije. Tokom drugog semestra, student radi master rad.

Osnovna znanja i veštine student stiče kako kroz interaktivnu nastavu, samostalno učenje, grupni rad i seminare, tako i kroz rad u računarskoj učionici, kao i kroz praktičan rad na terenu pod supervizijom mentora.

Student stiče diplomu ako u roku predviđenom Zakonom o visokom obrazovanju položi sve ispite propisane studijskim programom master akademskih studija psihologije i ako uradi i odbrani master rad i tako sakupi 60 ESPB. Osim diplome, studentu se izdaje i Dodatak diplomi.

Master rad je samostalni istraživački rad studenta i predstavlja završni ispit za sticanje titule mastera psihologa. On se realizuje kroz studijski istraživački rad iz jednog od predmeta predviđenog programom za koji se student opredelio. Vrednost master rada je 30 ESPB.

1. godina

Napredni kurs iz kognitivne terapije
Multivarijantna statistika
Metodika nastave psihologije
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Psihologija sporta i fizičkog vaspitanja
Savremene teorije psihopatologije
Forenzička psihologija
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Istraživanja u sportskoj psihologiji
Istraživanja u psihoterapiji
Istraživanja u medicinskoj psihologiji
Stručna praksa
Diplomski master rad

Posle završetka master akademskih studija primenjene psihologije očekuje se da student samostalno koristi stečena znanja i veštine u jednoj od sledećih oblasti:

  • Sportska psihologija (primena psihologije u sportu i fizičkom vežbanju);
  • Medicinska psihologija (primena psihologije u različitim granama medicine) i
  • Forenzička psihologija (primena psihologije u pravosuđu, u situacijama psihološkog veštačenja).

Student se, izborom predmeta koje će pohađati, opredeljuje za sticanje naprednih znanja iz jedne od navedenih oblasti. I pored usmeravanja na jednu oblast, student će steći neophodna šira znanja važna za psihologiju kao nauku, uopšte. To znači da će biti osposobljen da samostalno izvede istraživački rad, oslanjajući se na najnovija saznanja iz oblasti za koju je zainteresovan i etičke principe struke, da osmišljava i vrši različite preventivne aktivnosti, ali i neophodne savetodavne intervencije. Takođe, student će biti osposobljen da na adekvatan način saopštava rezultate svog istraživačkog ili praktičnog rada stručnoj javnosti. Uz ovo, student može odabrati predmet na master studijama Metodika nastave psihologije, te uz položene ispite na osnovnim studijama steći neophodne kompetencije za posao nastavnika psihologije u srednjim školama. Dokaz o broju ostvarenih ESPB za predmete koji obezbeđuju nastavničke kompetencije predstavlja Dodatak diplomi.

Kandidati koji su završili nesrodne osnovne akademske studije a žele nastaviti obrazovanje na master studijama primenjene psihologije, mogu to učini polaganjem diferencijalnih ispita:

Diferencijalni ispiti za master iz oblasti sportske psihologijeESPBDiferencijalni ispiti za master iz oblasti medicinske psihologijeESPB
Kognitivna psihologija7Kognitivna psihologija7
Psihologija motivacije i emocija7Psihologija motivacije i emocija7
Metodologija naučnih istraživanja7Metodologija naučnih istraživanja7
Psihološke intervencije u sportu 6 Razvojna psihologija 7
Mentalno zdravlje7Mentalno zdravlje7
Psihologija ličnosti         7Psihologija ličnosti                                      7
Psihologija hendikepiranih5Osnovi psihopatologije6
Razvojna psihologija7Osnovi kliničke psihologije7
Socijalna psihologija7Osnovi psihoterapije i savetovanja7
60Zdravstvena psihologija7
Psihodijagnostika7
Klinički praktikum6
82
POGLEDAJTE I OSTALE STUDIJSKE PROGRAME