MSc Psihologija

GODINA

SEMESTRA

ESPB Bodova

Master akademske studije psihologije se izvode tokom jedne akademske godine. Ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi je 60. Student koji završi ovaj studijski program stiče naziv: Master psiholog.
Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu master akademskih studija treba da ima završene osnovne akademske studije psihologije po akreditovanom studijskom programu sa 240 ESPB.
Tokom prvog semestra master studija student polaže dva obavezna predmeta koji mu pružaju napredna znanja koja ga osposobljavaju za naučno istraživanje i za rad u praksi, kao i tri izborna predmeta u kojima stiče specifična znanja, pri čemu ima mogućnost izbora između tri oblasti primenjene psihologije – sportske, medicinske i pedagoške psihologije. Tokom drugog semestra, student radi master rad.
Osnovna znanja i veštine student stiče kako kroz interaktivnu nastavu, samostalno učenje, grupni rad i seminare, kroz rad u računarskoj učionici, kao i kroz praktičan rad na terenu pod supervizijom mentora.
Student stiče diplomu ako u roku predviđenom Zakonom o visokom obrazovanju položi sve ispite propisane studijskim programom master akademskih studija psihologije i ako uradi i odbrani master rad i tako sakupi 60 ESPB. Osim diplome, studentu se izdaje i Dodatak diplomi.
Master rad je samostalni istraživački rad studenta i predstavlja završni ispit za sticanje zvanja master psihologa. On se realizuje kroz studijski istraživački rad iz jednog od predmeta predviđenog programom za koji se student opredelio.

1. godina

Napredni kurs iz kognitivne terapije
Multivarijantna statistika
Metodika nastave psihologije
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Psihologija sporta i fizičkog vaspitanja
Savremene teorije psihopatologije
Forenzička psihologija
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Istraživanja u sportskoj psihologiji
Istraživanja u psihoterapiji
Istraživanja u medicinskoj psihologiji
Stručna praksa
Diplomski master rad

1. godina

Napredni kurs iz psihoterapije i savetovanja
Savremena metodologija i statistika u psihološkim istraživanjima
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Psihologija sporta i fizičkog vaspitanja
Metodika nastave psihologije

Savremene teorije psihopatologije
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Motorno učenje i motorna kontrola
Inkluzivno obrazovanje
Evaluacija psihoterapije
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 3)
Istraživanja u sportskoj psihologiji
Istraživanja u pedagoškoj psihologiji
Istraživanja u medicinskoj psihologiji
Stručna praksa
Master rad

Po zavšetku master akademskih studija Primenjene psihologije očekuje se da student bude sposoban da koristi stečena znanja i da ih integriše u svrhu rešavanja kompleksnih i složenih teorijskih i praktičnih problema iz oblasti psihologije uopšte i u oblasti sportske, medicinske i pedagoške psihologije posebno.
Konkretnije, očekuje sa da će student biti osposobljen da:
• Samostalno koristi različite savremene teorijske modele u psihološkoj nauci i razume njihovu primenu u praksi
• Adekvatno interpretira rezultate naučnih istraživanja, posebno u oblasti sportske,
medicinske i psihologije obrazovanja
• Koristi napredna znanja u planiranju i izvođenju istraživanja u primenjenim oblastima psihologije, pre svega u sportskoj, medicinskoj i pedagoškoj psihologiji.
• Koristi napredna znanja u konstrukciji i analizi psiholoških mernih instrumenata
• Prepoznaje etičke dileme u profesionalnom i istraživačkom radu i potencijalna
rešenja u skladu sa kodeksom struke i opštim moralnim principima
• Razume i primenjuje saznanja iz psihologije za planiranje i sprovođenje psiholoških intervencija u različitim oblastima primenjene psihologije, a posebno u oblasti sportske, medicinske i obrazovne psihologije.
• Razume različite pristupe pojmu i problemima određenja i unapređenja mentalnog zdravlja pojedinaca i grupa
• Uočava potrebu i poznaje principe kreiranja adekvatnih uslova za psihološki razvoj
pojedinaca i grupa u različitim primenjenim oblastima psihologije
• Razume i primenjuje principe procene ličnosti i ponašanja u različitim profesionalnim kontekstima, a iz ugla savremenih teorijskih sistema

Program diferencijalnih ispita iz medicinske psihologije kao odgovarajuće dodatno obrazovanje za edukante psihoterapijskih modaliteta, koji nisu završili osnovne studije psihologije:

Predmeti ESPB
Kognitivna psihologija 7
Psihologija motivacije i emocija 7
Metodologija naučnih istraživanja 7
Razvojna psihologija 7
Mentalno zdravlje 7
Psihologija ličnosti          7                                  
Osnovi psihopatologije 6
Osnovi kliničke psihologije 7
Osnovi psihoterapije i savetovanja 7
Zdravstvena psihologija 7
Psihodijagnostika 7
Klinički praktikum 6
82
POGLEDAJTE I OSTALE STUDIJSKE PROGRAME