Upis

Upis u školsku 2019/20. godinu

 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport
  (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta)
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Sportska psihologija
  (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog) 
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Turizam i razvoj
  (za sticanje akademskog zvanja Master menadžer) 
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport
  (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ) 
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija
  (za sticanje akademskog zvanja Master psiholog)
 • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija
  (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija )

 

Osnovne akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije ima lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
 • Svedočanstva;
 • Dve fotografije (za indeks);
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za prijemni ispit.

Prijavljivanje kandidata i upis traje do 30. septembra (do početka školske godine)

Više informacija o upisu i  prijemnom ispitu možete dobiti svaki radni dan na brojeve telefona 021/530 633 i 021/530 231

Školarina za studijske programe Fizičko vaspitanje i sport i Sportska psihologija iznosi 1400 evra u dinarskoj protvvrednosti.

Master akademske studije

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije obima 240 ESPB.

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
 • Dve fotografije (za indeks);
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 20.09.2018. godine.

Školarina za master studije na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Primenjena psihologija iznosi 1400 evra u dinarskoj protvvrednosti, a za studijski program Turizam i razvoj 1000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Doktorske akademske studije

Pravo prijave na konkursza upisna doktorske studijeima lice koje:

 • ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • ima akademski stepen magistra nauka;
 • lice koje ima VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07- autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16).

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplome o završenim prethodnim studijama (osnovnim i master);
 • Dve fotografije (za indeks);
 • Biografiju;
 • Objavljene radove;
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 20.09.2018. godine.

Školarina za doktorske studije iznosi 2200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi oni koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu.
Prijemni ispit polažu kandidati koji su Studentskoj službi priložili svu potrebnu dokumentaciju zajedno sa uplatnicom od 6.000,00 dinara (na ime plaćanja troškova prijemnog ispita), na račun:
265-2010310003938-78

Prilikom konkurisanja na osnovne akademske studije potrebno je dostaviti:
1. Ličnu kartu
2. Diplomu (završena srednja škola)
3. Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole
4. Dve fotografije (za indeks)
5. Uplatnicu na 6.000,00 dinara za troškove prijemnog ispita

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na kvalifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Klasifikacioni ispit na smeru Menadžment i bizis u turizmu vrednuje se na sledeći način:
60% test poznavanja oblasti,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Klasifikacioni ispit na smeru Fizičko vaspitanje i sport vrednuje se na sledeći način:
30% test motoričke kompetentnosti,
30% test poznavanja oblasti,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Test motoričke kompetentnosti sastoji se iz:  procena opšte koordinacije, procena specifične koordinacije, plivanje na 50 metara.

Klasifikacioni ispit na smeru Psihologija vrednuje se na sledeći način:
60% poznavanje oblasti
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Kandidati koji su položili prijemni na nekom od srodnih fakulteta, mogu se upisati bez polaganja prijemnog ispita.

Oblast sporta

Udžbenici:
1. Grupa autora (2015): Priručnik iz fizičkog vaspitanja za osnovne škole. Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Oblast turizma

Udžbenici:
1. Bakić.O., Nikolić.M. (2008): Osnove turizma, udžbenik za srednje ekonomske škole. Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd

Oblast psihologija

Udžbenik:

1. Rot N. i Radonjić S.(2002): Psihologija, udžbenik za srednje škole

Školarina

Cena školarine iznosi:
Za studijski program Fizičko vaspitanje i sport – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Za studijski program Menadžment i biznis u turizmu – 650 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Za studijski program Psihologija – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Školarina na godišnjem nivou može se platiti u više rata, s tim što prva rata iznosi najmanje 50% od cene prvog semestra.
U cenu školarine, za studente koji redovno izvršavaju svoje radne i finansijske obaveze, uračunati su: osiguranje, izdavanje potvrda o statusu studenta i knjige koje je izdao Fakultet.

Popusti i stipendije

Fakultet za sport i turizam u školskoj 2017/2018. godini omogućava:
STIPENDIJE
Srednjoškolci sa Vukovom diplomom ostvaruju pravo na stipendiju za I godinu studija u iznosu od 25% od ukupne školarine.
POPUSTI
Osobe sa invaliditetom – 20% popusta na cenu školarine
Članovi uže porodice – 50% popusta na cenu školarine za drugog člana porodice

Kontakt

Dodatne informacije možete dobiti

NAŠA ADRESA

Radnička 30a, Novi Sad
Srbija

POZOVITE NAS

Telefon: (+381) 21.530.231,
(+381) 21.530.633
Fax: (+381) 21.530.232