Fakultet za sport i psihologiju

Konkurs za stručno osposobljavanje kadrova u sportu

Kao akreditovana visokoškolska ustanova, na osnovu člana 111. Zakona o visokom obrazovanju i člana 29. i 30. Zakona o sportu („Sl. Glasnik RS“, br. 10/2016) Fakultet za sport i psihologiju -TIMS iz Novog Sada, u saradnji sa nadležnim nacionalnim granskim sportskim savezima i drugim partnerskim sportskim organizacijama, dana 28.02.2024.god. raspisuje

                                 K O N K U R S

za upis kandidata na Program stručnog osposoblјavanja lica za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu II, III i IV nivoa, u okviru zanimanja

TRENER U SPORTU, INSTRUKTOR U SPORTU, SUDIJA U SPORTU , SPORTSKI OPERATIVNI TRENER-SPORTSKI UČITELJ.

Programi stručnog osposobljavanja su obima: 120, 240 i 360 časova.

Prijavljivanje kandidata se vrši on-lajn, na sajtu TIMS Fakultet za sport i psihologiju (tims.edu.rs), u delu: neformalno obrazovanje/On-line prijava.

Rok za prijavu je zaključno sa 22.03.2024. godine.

Prijavljivanje se vrši u skladu sa članom 34. i članom 35. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. Glasnik RS“, br. 60/2020). Prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti sledeća dokumenta;1. kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju, pri čemu je minimum završeno srednje obrazovanje (original na uvid); 2. kopiju važeće lične karte / elektronski očitana lična karta; 3. lekarsko uverenje (ne starije od 30 dana)

Cene programa su u rasponu od 140 do 390 eura (u dinarskoj protivvrednosti), u zavisnosti od izabranog zanimanja i zvanja. Prijava, nastavna građa u elektronskom obliku, polaganje ispita, izdavanje uverenja i vođenje kompletne dokumentacije su uračunati u cenu. Plaćanje je moguće u dve rate i vrši se na račun broj: 265-2010310003938-78 Raiffeisen Bank. Obavezna je uplata prve rate pre početka Kursa. Detaljnije informacije u vezi sa raspisanim Konkursom možete dobiti od Rukovodioca stručnog osposobljavanja msc Sava Rajković putem mejla: sava.rajkovic@tims.edu.rs .