U toku juna 2020. gidune Fakultet za sport i turizam – TIMS iz Novog Sada, organizuje „TIMSovu letnju školu za trenere“ u okviru koje će se realizovati program stručnog osposobljavanja trenera za sticanje zvanja Sportski operativni trener. Nastava će se realizovati u svim sportskim granama prepoznatim u Republici Srbiji.

 

Program Letnje škole obuhvata:

 • Edukativni deo programa (teorijska i praktična nastava iz opštih i užestručnih predmeta, polaganje ispita i sertifikat);
 • Građu za pripremu ispita (u elektronskoj formi);
 • Dodelu Uverenja o stečenom zvanju na srpskom jeziku.

Dodatne informacije o TIMSovoj letnjoj školi za trenere mogu se dobiti putem telefona +381 63 256 624 i adresu: slobodan.krneta@tims.edu.rs

 • Dobro došli na TIMS. Nakon prijave koju ste izvršili potrebno je da Fakultetu, dostavite kopiju lične karte, kopiju diplome o prethodno završenom redovnom školovanju, a dame, kod kojih je došlo do promene prezimena u odnosu na izdatu diplomu, treba da dostave i izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih. Navedena dokumentacija se može skenirati i poslati elektronskim putem ili putem pošte na adresu: TIMS, Novi Sad, Radnička 30a. Obavezno treba naznačiti da je dokumentacija za stučno osposobljavanje;
 • Od ukupne finansijske obaveze, potrebno je da Fakultetu, najkasnije do 10. 06. 2020. godine, uplatite depozit u iznosu od 150 evra. Uplatu možete izvršiti u dinarskoj protivrednosti, a prema srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun Fakulteta:TIMS, 21000 Novi Sad, Radnička 30a,
  računa: 265-2010310003938-78.
  Svrha uplate je školarina, a poziv na broj je 2 – 1.

  Uplate iz inostranstva obavljaju se prema uputstvu za devizno plaćanje, koje čini sastavni deo ove informacije. Ako uplatu vrši klub ili savez treba da nam dostavite pun naziv uplatioca, adresu, PIB, koliki iznos i za koga se uplaćuje, pa da Vam se na osnovu toga izda odgovarajući predračun.
 • Dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplatnice ili izvoda) obavezno dostavljate profesoru Slobodanu Krneti. Dostavljanjem dokaza o uplati depozita stičete pravo da dobijete građu za pripremu ispita i uključite se u program TIMSove letnje škole za trenere. Do 10.06.2020. godine može se uplatiti i celokupan iznos školarine. U slučaju odustajanja uplaćeni depozit se ne vraća! Ko uplati samo deozit u obavezi je da ostatak sredstava, do punog iznosa, uplati pre dobijanja Uverenja o stečenom zvanju, a najkasnije do 01.09.2020. godine!
 • nastava će se održavati preko olajn platforme Fakulteta! Ako imate položen jedan ili više ispita koji su predviđeni našim programom, na višoj ili visokoj školi, potrebno je da nam dostavite uverenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi. Za svaki priznat ispit školarina se umanjuje.