Fakultet za sport i psihologiju

ODOBREN PROJEKAT U OKVIRU KONKURSA „IDEJE“

Empowering Participation in Culutre and Architecture: Activating Public Resources for and with Local Community – EPICA

(FDU, AF, FLU, IEN, TIMS)

Prvi, najveći i najkompleksniji konkurs Fonda za nauku RS pod nazivom „Ideje“ otvoren je 2020. godine, i na njega je prijavljeno 917 projekata naučnih institucija iz Srbije iz svih oblasti (od čega 208 u DH polju). Konkurs je podrazumevao tri kruga evaluacije: 1) administrativnu proveru, 2) međunarodnu evaluaciju pisanog predloga projekta tročlane komisije i 3) usmenu prezentaciju projekta pred drugim timom međunarodnih eksperata. Finalno je podržano 105 projekata, od čega 24 u polju društveno humanističkih nauka.

Projekat Empowering Participation in Culutre and Architecture: Activating Public Resources for and with Local Community čiji je nosilac Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu našao se među 24 podržana projekta s ukupno osvojenih 87,25 poena.

Pored našeg fakulteta, konzorcijum projekta EPICA čini pet partnera: Fakultet dramskih umetnosti, Arhitektonski fakultet, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i Ekonomski institut. Timsov tim čine dr Goran Tomka i dr Višnja Kisić.

Osnovna ideja projekta EPICA  glasi da je neophodno osnažiti koncept participacije, kako u teoriji, tako i u praksi, ukoliko želimo da učinimo posvećen korak ka razvoju demokratskog i održivog društva i unapređenju kvaliteta života ljudske zajednice.

Projekat EPICA će ponuditi 1) inovativne i sistemske, empirijski testirane modele i alate za participaciju u kulturi, arhitekturi i urbanom planiranju; 2) relevantne preporuke za javne politike; 3) okvir za novu transdisciplinarnu teoriju participacije, i 4) nove metodološke pristupe istraživanju participacije. Sve aktivnosti doprineće lokalnom ekonomskom i kulturnom razvoju, društvenoj inkluziji i zaštiti životne sredine.

Ključni rezultati projekta biće: 15 naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima, jedna međunarodna naučna konferencija u Novom Sadu u organizaciji TIMS-a, jedna monografija i jedan vodič za implementaciju participativnih praksi u kulturi i arhitekturi na srpskom i engleskom, pojmovnik i mapa participacije u Srbiji, učešće na 11 međunarodnih naučnih konferencija, kao i  formiranje EPICA laboratorije pri FDU.

Trogodišnje aktivnosti biće finansirane u ukupnom iznosu od 263.824,00 evra.

Više informacija o konkursu i podržanim projektima može se naći putem ovog linka http://fondzanauku.gov.rs/2021/11/program-ideje-konacna-rang-lista-projekata-odobrenih-za-finansiranje/