Fakultet za sport i psihologiju

Upis u školsku 2019/20. godinu – konkurs

FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM NOVI SAD

Raspisuje

KONKURS

Za upis studenata na akreditovane studijske programe u prvu godinu studija u školskoj 2019/20. godini:

 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport ( za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Sportska psihologija ( za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog) – 50 studenta
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Turizam i razvoj ( za sticanje akademskog zvanja Master menadžer) – 25 studenata
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport ( za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ) – 50 studenata
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija ( za sticanje akademskog zvanja Master psiholog) – 25 studenata
 • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija ( za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija ) – 6 studenata

 

Osnovne akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije ima lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta: 

 • Kopija lične karte;
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
 • Svedočanstva;
 • Dve fotografije (za indeks)
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za prijemni ispit

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 28.06.2019. godine.

Termini prijemnih ispita:

 • Jula 2019. godine u 9h za upis na studijski program Fizičko vaspitanje i sport
 • Jula 2019. godine u 10h za upis na studijski program Sportska psihologija

Rang liste kandidata biće objavljene 03.07.2019.godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole ( najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na klasifikacionom ispitu ( najviše 60 bodova).

Školarina za osnovne akademske studije iznosi 1400 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Svi studenti koji se prijave za upis do 31.maja ostvaruju popust na školarinu u iznosu od 100 eura za prvu godinu studija.

Master akademske studije

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije obima 240 ESPB.

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
 • Dve fotografije (za indeks)
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 05.07.2019. godine.

Školarina za master studije na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Primenjena psihologija iznosi 1400 eura u dinarskoj protvvrednosti, a za studijski program Turizam i razvoj 1000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Doktorske akademske studije

Pravo prijave na konkurs zа upis nа doktorske studije ima lice koje:

 • ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 nа osnovnim akademskim i master аkademskim studijama;
 • ima akademski stepen magistra nauka
 • lice koje ima VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07- autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16)

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplome o završenim prethodnim studijama (osnovnim i master);
 • Dve fotografije (za indeks)
 • Biografiju
 • Objavljene radove
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 05.07.2019. godine.

Školarina za doktorske studije iznosi 2200 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Radnička 30a/II sprat, Novi Sad

Tel: 021/530-633; 530-231

Fax: 021/530-232

www.tims.edu.rs

informacije@tims.edu.rs