Fakultet za sport i psihologiju

Doc. dr Ivana Novakov

Osnovne, master i doktorske studije psihologije završila je na Odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Praktično iskustvo u oblasti psihološke eksploracije i evaluacije, te individualnog i grupnog savetodavnog rada sticala je kroz volonterski angažman na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, a tokom višegodišnjeg rada na Institutu za onkologiju Vojvodine, bavila se psihološkim savetovanjem i pružanjem psihološke podrške osobama sa dijagnozom maligne bolesti, kao i članovima njihovih porodica. Sertifikovani je psihoterapeut transakciono-analiticke orijentacije. Učestvovala je u značajnom broju projekata, radionica i tribina usmerenih na teme kao što su promocija i očuvanje mentalnog zdravlja, upravljanje stresom, poboljšanje kvaliteta života i pružanje psihološke podrške osobama sa iskustvom raka. Naučni je saradnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U okviru naučno-istraživačkog rada najveći doprinos ostvarila je u oblasti kliničke psihologije, psihopatologije i psiho-onkologije.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)