Fakultet za sport i psihologiju

Optimalni model upravljanja turističkom destinacijom

Rad doc. dr Vasa Jegdića objavljen u časopisu “Industrija”, br. 3/2010.

Cilj ovog rada je da pokuša da da doprinos pronalaženju optimalnog modela upravljanja turističkom destinacijom, koji bi bio primenjiv na sve tipove destinacija. Istraživanje je pokazalo da je upravljanje destinacijom najefikasnije ako se bazira na nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) i njenim organizacionim jedinicama na regionalnom i lokalnom nivou, koje zatim formiraju različite modele međusektorske organizacije za upravljanje destinacijom (OUD), zasnovane na građenju efikasnih partnerstava sa stejkholderima iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

 Optimalni model upravljanja turistickom destinacijom